Cilt 37, Sayı 165 (2012)

MAKALELER

Ortaöğretim Kurumlarındaki Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranış Yönetiminde Öğretmen ve Öğrencilere Yaptıkları Yardımlar | PDF (English) |
Meral Atıcı, Ferah Çekici 3-20
Ergenlerin Öznel İyi Oluşunun Demografik Değişkenler, Ana-Baba Kontrolü ve Ana-Baba Kabul/İlgisi Açısından İncelenmesi | PDF (English) |
Yalçın Özdemir 21-33
Akademisyenlerin Algılamalarına Göre Küreselleşmenin Türk Vakıf Üniversite Politikaları Üzerine Etkileri | PDF (English) |
Ayşen Bakioğlu, Gülay Dalgıç 34-47
Stres Değerlendirme Ölçeği Süreklilik Formu’nun (SDÖ-S) Türkçe Geçerliliği | PDF (English) |
Mithat Durak, Emre Şenol Durak 48-63
Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi | PDF |
Esma Buluş Kırıkkaya, Esra Bozkurt 64-80
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri | PDF |
Yeşim Bulca, Fatma Saçlı, Murat Kangalgil, Gıyaseddin Demirhan 81-92
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi | PDF |
Tolga Erdoğan 93-103
Doğrusal ve İkinci Dereceden Örüntüleri Genelleştirme Stratejileri: 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması | PDF |
Yaşar Akkan, Ünal Çakıroğlu 104-120
Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geribildirimlerin Özellikleri | PDF |
Hakan Ülper 121-136
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven ve Yıldırma Arasındaki İlişki | PDF |
Necati Cemaloğlu, Ali Çağatay Kılınç 137-151
Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulama Amaçlarının Yeni Matematik Öğretimi Programı Kapsamında İncelenmesi | PDF |
Osman Birgin, Adnan Baki 152-166
Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler | PDF |
Ayfer Şahin 167-178
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanlarının Eşitlenmesi Üzerine Bir Çalışma | PDF |
Neşe Öztürk, Duygu Anıl 179-192
Görsel Sanatlar Eğitiminde Nitel Araştırmalar için Bir Doküman: Portfolyo | PDF |
Nuray Mamur 193-206
Ortaöğretim Okulları Öğretmenlerinin Kararlara Katılma Durumları, Katılma İstekleri, İş Doyumları, Çatışmaları Yönetme Biçemleri | PDF (English) |
Muharrem Köklü 207-222
Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Özyeterlik Düzeyinin Başarıya Etkisinin Sınıf ve Cinsiyete Göre İncelenmesi: Erzurum İli Örneği | PDF |
Nuri Doğan, Dilek İlhan Beyaztaş, Zülfiye Koçak 223-236
Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi | PDF |
Fatma Şeyda Özbıçakçı, Cantürk Çapık, Nihal Gördes, Fatma Ersin, Aygül Kıssal 237-244
İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Problem Türlerinin Belirlenmesi | PDF |
Zeynep Medine Özmen, Duygu Taşkın, Bülent Güven 245-260
Türk Asıllı Göçmenlerin Hollanda’daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Ayrımcılık Algıları | PDF |
Ayhan Ural 261-273
Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi | PDF |
Sema Büyüktaşkapu, Nadir Çeliköz, Berrin Akman 274-291
Yaparak Öğrenme: “Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı’’ Uygulamasına Bir Örnek | PDF |
Yasemin Gülbahar, Ümmühan Avcı, Esin Kalaycı 292-305
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri ve Kavrama-Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı ve Hatalarına Etkisi | PDF |
Turan Temur, Cihan Caner Aksoy, Hasan Tabak 306-318
Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretim Anlayışına İlişkin Algılarının Analizi | PDF |
Yücel Kabapınar 319-334
Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Programındaki Öğrenci Rolleri Üzerine Farkettikleri Noktalar | PDF |
Aslıhan OSMANOĞLU, Mine IŞIKSAL, Yusuf KOÇ 335-346
Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesi | PDF |
İsmail KARAKAYA, Ömer KUTLU 347-361

ISSN: 1300-1337