Cilt 37, Sayı 165 (2012)

MAKALELER

The role of school counsellor in behaviour management at secondary school | PDF |
Meral ATICI, Ferah ÇEKİCİ 3-20
Anababa Psikolojik Kontrolü, Anababa İlgisi ve Ergenlerin Öznel iyi Oluşu | PDF |
Yalçın ÖZDEMİR 21-33
Globalleşmenin Üniversite Politikaları Üzerine Etkilerinin Akademisyenler Tarafından Algıları | PDF |
Ayşen BAKİOĞLU, Gülay DALGIÇ 34-47
Stres Değerlendirme Ölçeği Süreklilik Formunun (SDÖ-S) Türkçe Geçerliliği | PDF |
Mithat DURAK, Emre ŞENOL DURAK 48-63
Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi | PDF |
Esma BULUŞ KIRIKKAYA 64-80
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri | PDF |
Yeşim BULCA, Fatma SAÇLI, Murat KANGALGİL, Gıyaseddin DEMİRHAN 81-92
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi | PDF |
Tolga ERDOĞAN 93-103
Lineer ve Quadratik Örüntü Problemlerini Genelleştirme Stratejileri:6-8. Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması | PDF |
Yaşar AKKAN, Ünal ÇAKIROĞLU 104-120
Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geri Bildirimlerin Özellikleri | PDF |
Hakan ÜLPER 121-136
Okul Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları Gösterme Düzeyleri ile Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven ve Yıldırma Arasındaki İlişki | PDF |
Necati CEMALOĞLU, Ali Çağatay KILINÇ 137-151
Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulama Amaçlarının Yeni Matematik Öğretimi Programı Kapsamında İncelenmesi | PDF |
Osman BİRGİN, Adnan BAKİ 152-166
Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler | PDF |
Ayfer ŞAHİN 167-178
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanlarının Eşitlenmesi Üzerine Bir Çalışma | PDF |
Neşe ÖZTÜRK, Duygu ANIL 179-192
Görsel Sanatlar Eğitiminde Nitel Araştırmalar için Bir Doküman: Portfolyo | PDF |
Nuray MAMUR 193-206
Ortaöğretim Okulları Öğretmenlerinin Kararlara Katılma Durumları, Katılma İstekleri, İş Doyumları, Çatışmaları Yönetme Biçemleri | PDF |
Muharrem KÖKLÜ 207-222
Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Özyeterlik Düzeyinin Başarıya Etkisinin Sınıf ve Cinsiyete göre incelenmesi: Erzurum Örneklemi | PDF |
Nuri DOĞAN, Dilek İLHAN BEYAZTAŞ, Zülfiye KOÇAK 223-236
BİR OKUL TOPLUMUNDA GÜRÜLTÜ DÜZEYİ TANILAMASI VE DUYARLILIK EĞİTİMİ* | PDF |
Fatma Şeyda ÖZBIÇAKÇI, Cantürk ÇAPIK, Nihal GÖRDES, Fatma ERSİN, Aygül KISSAL 237-244
İlköğretim 7. Sınıflarda Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Problem Türlerinin Belirlenmesi | PDF |
Zeynep Medine ÖZMEN, Duygu TAŞKIN, Bülent GÜVEN 245-260
Hollanda’daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Türk Asıllı Göçmenlerin Ayrımcılık Algıları | PDF |
Ayhan URAL 261-273
Yapılandırmacı Bilim Öğretim Programının 6 yaş çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi | PDF |
Sema BÜYÜKTAŞKAPU, Nadir ÇELİKÖZ, Berrin AKMAN 274-291
Yaparak Öğrenme: Schank’ın “Amaca-Dayalı Senaryo” Kuramının Uygulamasına Bir Örnek | PDF |
Yasemin GÜLBAHAR, Ümmühan AVCI, Esin KALAYCI 292-305
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri, Kavrama-Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı ve Hatalarına Etkisi | PDF |
Turan TEMUR, Cihan Caner AKSOY, Hasan TABAK 306-318
Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretim Anlayışına İlişkin Görsel Algılarının Analizi | PDF |
Yücel KABAPINAR 319-334
Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Programındaki Öğrenci Rolleri Üzerine Farkettikleri Noktalar | PDF |
Aslıhan OSMANOĞLU, Mine IŞIKSAL, Yusuf KOÇ 335-346
Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesi | PDF |
İsmail KARAKAYA, Ömer KUTLU 347-361

ISSN: 1300-1337