Cilt 37, Sayı 165 (2012)

MAKALELER

Ortaöğretim Kurumlarındaki Okul Psikolojik Danışmanlarının Davranış Yönetiminde Öğretmen ve Öğrencilere Yaptıkları Yardımlar | PDF (English) |
Meral Atıcı, Ferah Çekici
Ergenlerin Öznel İyi Oluşunun Demografik Değişkenler, Ana-Baba Kontrolü ve Ana-Baba Kabul/İlgisi Açısından İncelenmesi | PDF (English) |
Yalçın Özdemir
Akademisyenlerin Algılamalarına Göre Küreselleşmenin Türk Vakıf Üniversite Politikaları Üzerine Etkileri | PDF (English) |
Ayşen Bakioğlu, Gülay Dalgıç
Stres Değerlendirme Ölçeği Süreklilik Formu’nun (SDÖ-S) Türkçe Geçerliliği | PDF (English) |
Mithat Durak, Emre Şenol Durak
Fen ve Teknoloji Derslerinde Gazetelerden Yararlanılarak Hazırlanan Ders Etkinliklerinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi | PDF |
Esma Buluş Kırıkkaya, Esra Bozkurt
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri | PDF |
Yeşim Bulca, Fatma Saçlı, Murat Kangalgil, Gıyaseddin Demirhan
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazı Yazma Gelişimlerinin İncelenmesi | PDF |
Tolga Erdoğan
Doğrusal ve İkinci Dereceden Örüntüleri Genelleştirme Stratejileri: 6-8. Sınıf Öğrencilerinin Karşılaştırılması | PDF |
Yaşar Akkan, Ünal Çakıroğlu
Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geribildirimlerin Özellikleri | PDF |
Hakan Ülper
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Algıladıkları Örgütsel Güven ve Yıldırma Arasındaki İlişki | PDF |
Necati Cemaloğlu, Ali Çağatay Kılınç
Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Uygulama Amaçlarının Yeni Matematik Öğretimi Programı Kapsamında İncelenmesi | PDF |
Osman Birgin, Adnan Baki
Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Karşılaşılan Problemler | PDF |
Ayfer Şahin
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Puanlarının Eşitlenmesi Üzerine Bir Çalışma | PDF |
Neşe Öztürk, Duygu Anıl
Görsel Sanatlar Eğitiminde Nitel Araştırmalar için Bir Doküman: Portfolyo | PDF |
Nuray Mamur
Ortaöğretim Okulları Öğretmenlerinin Kararlara Katılma Durumları, Katılma İstekleri, İş Doyumları, Çatışmaları Yönetme Biçemleri | PDF (English) |
Muharrem Köklü
Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Özyeterlik Düzeyinin Başarıya Etkisinin Sınıf ve Cinsiyete Göre İncelenmesi: Erzurum İli Örneği | PDF |
Nuri Doğan, Dilek İlhan Beyaztaş, Zülfiye Koçak
Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi | PDF |
Fatma Şeyda Özbıçakçı, Cantürk Çapık, Nihal Gördes, Fatma Ersin, Aygül Kıssal
İlköğretim 7. Sınıf Matematik Öğretmenlerinin Kullandıkları Problem Türlerinin Belirlenmesi | PDF |
Zeynep Medine Özmen, Duygu Taşkın, Bülent Güven
Türk Asıllı Göçmenlerin Hollanda’daki Temel Eğitim Uygulamalarına Yönelik Ayrımcılık Algıları | PDF |
Ayhan Ural
Yapılandırmacı Bilim Eğitimi Programı’nın 6 Yaş Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi | PDF |
Sema Büyüktaşkapu, Nadir Çeliköz, Berrin Akman
Yaparak Öğrenme: “Hedefe Dayalı Senaryo Yaklaşımı’’ Uygulamasına Bir Örnek | PDF |
Yasemin Gülbahar, Ümmühan Avcı, Esin Kalaycı
İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kalem Tutma Biçimleri ve Kavrama-Sıkıştırma Kuvvetlerinin Yazma Hızı ve Hatalarına Etkisi | PDF |
Turan Temur, Cihan Caner Aksoy, Hasan Tabak
Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretim Anlayışına İlişkin Algılarının Analizi | PDF (English) |
Yücel Kabapınar
Öğretmen Adaylarının İlköğretim Matematik Programında Vurgulanan Öğrenci Rolleri Üzerine Fark Ettikleri Noktalar: Video Örnek Olay Kullanımı | PDF (English) |
Aslıhan Osmanoğlu, Mine Işıksal, Yusuf Koç
Bu çalışmanın amacı, 2009 yılı Seviye Belirleme Sınavı (SBS) içerisindeki Türkçe alt testlerinin öğrencilerin cinsiyetine ve okul türlerine göre madde yanlılığı gösterip göstermediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda testler içerisindeki maddelerin d | PDF |
İsmail Karakaya, Ömer Kutlu


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayınlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337