ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Fen Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Farkındalığının Sınıf İçi Uygulamalarındaki Rolü | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Kaya, Volkan Atasoy, Sevcan Candan-Helvacı, Murat Pektaş
Tartışmalı Konuların Öğretiminin Sınıf Eğitimi Alanına Yansımaları | PDF | | PDF (English) |
Turgay Öntaş, Erdal Yıldırım, Şule Egüz, Bengisu Kaya
İş Özellikleri ve İş-Yaşam Dengesi İlişkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şule Polat, Murat Özdemir
Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin ve Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Oğuzhan Nacaroğlu, Oktay Kızkapan, Tahsin Bozdağ
Öğretmen Mesleki Öğrenmesinin Yordayıcıları Olarak Öğretmen Öz Yeterliği ve Bireysel Akademik İyimserlik: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Ali Çağatay Kılınç, Mahmut Polatcan, Taner Atmaca, Murat Koşar
Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Geliştirmesi: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hayati Akyol, Ülkü Çoban Sural
Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik ile Dijital Yerlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şemseddin Gündüz
Dinlediğini Anlama ve Dinlemeye Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Dilek Yekeler, Mustafa Ulusoy
Türkçe Konuşan Çocukların Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Sesbilgisel Farkındalık ve Okuma Performansına İlişkin Boylamsal Sonuçlar | PDF | | PDF (English) |
Cevriye Ergül, Gözde Akoğlu, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Ergül Demir, Burcu Kılıç Tülü, Zeynep Bahap Kudret
Öğretmen Kişilik Özelliklerinin Öğrenci Yaratıcılığı Gelişimine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Feyzullah Şahin
İyimserlik (Yaşam Yönelimi) ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Akademik Başarının Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Yüksel Erdoğdu
İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Aşıkcan, Ahmet Saban
Uluslararası Öğretim Programına Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünceleri ve Değişim ile ilgili Algıları | PDF | | PDF (English) |
Zerrin Toker
Yükseköğretime Erişimin Belirleyicileri Olarak Sosyoekonomik Durum ve Okul Türü | PDF | | PDF (English) |
Tuncer Bülbül
Üstbilişsel İzleme ve Matematiksel Yeterlilikler: Bilişsel Tanı Modeli ve Sinyal Tespit Kuramı Yaklaşımı | PDF | | PDF (English) |
Oğuz Tahsin Başokçu, Mehmet Akif Güzel


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337