ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Fen Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Farkındalığının Sınıf İçi Uygulamalarındaki Rolü | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Kaya, Volkan Atasoy, Sevcan Candan-Helvacı, Murat Pektaş
Tartışmalı Konuların Öğretiminin Sınıf Eğitimi Alanına Yansımaları | PDF | | PDF (English) |
Turgay Öntaş, Erdal Yıldırım, Şule Egüz, Bengisu Kaya
İş Özellikleri ve İş-Yaşam Dengesi İlişkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şule Polat, Murat Özdemir
Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Yöneticilerinin Yeterliklerinin ve Bu Yeterlik Derecelerinin Çok Kriterli Karar Verme ile Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ali Özdemir
Düşünme Becerileri Kavramları Bağlamında İlkokul Ders Kitaplarının ve Öğrencilerin Bilişsel Yapılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Nurgül Erbağcı, Özlem Kaf
Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin ve Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Oğuzhan Nacaroğlu, Oktay Kızkapan, Tahsin Bozdağ
Öğretmen Mesleki Öğrenmesinin Yordayıcıları Olarak Öğretmen Öz Yeterliği ve Bireysel Akademik İyimserlik: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Ali Çağatay Kılınç, Mahmut Polatcan, Taner Atmaca, Murat Koşar
Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Geliştirmesi: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hayati Akyol, Ülkü Çoban Sural
Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik ile Dijital Yerlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şemseddin Gündüz
Kapsayıcı Eğitimde Disiplinler Arası Program Geliştirmeye Yönelik Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Sevda Dolapçıoğlu, Yeliz Bolat
Dinlediğini Anlama ve Dinlemeye Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Dilek Yekeler, Mustafa Ulusoy
Zihinsel Yetersizliği Olan Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamaları Üzerinde Müdahale ve Müdahale Paketlerinin Etkisinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Hanifi Sanır, İrem Akçayır, Ufuk Özkubat
Mühendislik Odaklı Bütünleştirilmiş STEM Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine ve STEM Meslek İlgilerine Etkisinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hicran Özkul, Muhammet Özden
Türkçe Konuşan Çocukların Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Sesbilgisel Farkındalık ve Okuma Performansına İlişkin Boylamsal Sonuçlar | PDF | | PDF (English) |
Cevriye Ergül, Gözde Akoğlu, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Ergül Demir, Burcu Kılıç Tülü, Zeynep Bahap Kudret
Öğretmen Kişilik Özelliklerinin Öğrenci Yaratıcılığı Gelişimine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Feyzullah Şahin
Görme Engelli Altıncı Sınıf Öğrencilerine Hücre Konusunun Öğretimi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir
Öğretmenlerin Öz Yeterlik İnançları ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Fatma Kalkan
Biyoloji Öğretmenlerinin Beyin İşlevlerine İlişkin Nöromitlerinin ve Doğru Bilgilerinin Belirlenmesi | PDF | | PDF (English) |
Yeliz Gülsün, Pınar Köseoğlu
Yönetim Tarzlarının İş Doyumu ve Tükenmişliği Yordama Düzeyi: Örgütsel Adaletin Aracı Rolü | PDF | | PDF (English) |
Müslim Alanoğlu, Zülfü Demirtaş
Ergenlerde Okul Tükenmişliği ve Okul Bağlılığı: Facebook Bağımlılığının Aracı ve Farklılaştırıcı Rolü | PDF | | PDF (English) |
İbrahim Demirci, Fatih Usta, Banu Yıldız, Ayşe Sibel Demirtaş
Hikâye Anlatma Temelli ve Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitiminin Anasınıfı Çocuklarının Sosyal Becerilerine Etkisi: Deneysel bir Çalışma | PDF | | PDF (English) |
Pınar Aksoy, Gülen Baran
İyimserlik (Yaşam Yönelimi) ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Akademik Başarının Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Yüksel Erdoğdu
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritası Yöntemi İle Hikâye Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Hümeyra Uysal, Sabri Sidekli
Öğretmenlerin Fen Bilimleri Dersinde İlkokul Öğrencilerinin Analitik Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Görüşlerinin ve Sınıf İçi Uygulamalarının Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Büşra Melis Kanyılmaz, Elif Özata Yücel
İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Aşıkcan, Ahmet Saban


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337