ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Ortaokul Öğrencilerinin Bedensel Okuryazarlığını Değerlendirme | PDF | | PDF (English) |
Hakan Taş, Irmak Hürmeriç Altunsöz
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri Projesine Yönelik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Sıddıka Demirtaş, Nihan Akkocaoğlu Çayır
Gerçekçi, Aritmetik/Cebirsel ve Geometrik Bağlamda Problem Çözme | PDF | | PDF (English) |
Marijana Zeljić, Milana Dabić Boričić, Sanja Maričić
Kaynaştırma Uygulaması Yapılan Okul Öncesi Sınıflarında Drama Eğitim Programının Çocukların Etkileşimleri ve Sosyal Becerileri Üzerindeki Etkililiğinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Betül Şenol, Emine Nilgün Metin
İngilizce Öğretmenliği Programında Verilen Ölçme Değerlendirme Eğitiminin Hedeflenen, Uygulanan, Öğrenilen ve Değerlendirilen Programları Arasındaki Uyum | PDF | | PDF (English) |
Serpil Tekir
Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği ile Özerkliği Arasındaki İlişkiye Dair Bir Çözümleme | PDF | | PDF (English) |
Halil Buyruk, Ali Akbaş
Algılanan Evlilik Çatışması, Ebeveynin Akılcı Olmayan İnançları, Kaygıları ve Çocukların Otomatik Düşünceleri, Problem Çözme Becerileri ile Çocukların Kaygı ve Saldırganlıkları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Uzun, Raşit Avcı
Ekoloji Temelli Bir Doğa Eğitimi Programının Yararları: Katılımcıların Deneyimleri Üzerinden Bir Değerlendirme | PDF | | PDF (English) |
Hakkı Yazıcı, Ersin Kıvrak, Nusret Koca, Mehmet Kürşat Koca, Abdullah Gökdemir, Evren Ekiz
Aday Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Uygulamaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye ve ABD (Wisconsin Eyaleti) Örneği | PDF | | PDF (English) |
Serpil Tekir
Eğitim Örgütlerinde Örgütsel Güven ile Örgütsel Adalet, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkiler: Bir Meta-Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Yılmaz İlker Yorulmaz, Elif Iliman Püsküllüoğlu, İbrahim Çolak, Yahya Altınkurt
Yazma Öz Yeterliği ile Yazma Becerisi Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Arzu Atasoy
İlkokul ve Ortaokulda Farklı Branşlarda Çalışan Öğretmenlerin “Beden Eğitimi” ve “Spor” Kavramlarına İlişkin Metaforları | PDF | | PDF (English) |
Elif Karagün
Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması Süpervizyonunun Yapılandırılması: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Gamze Ülker Tümlü, Esra Ceyhan
Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algıları ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Emine Dağlı, Fatma Kalkan
Etkileşimli ve Geleneksel Kitap Okuma Yöntemlerinin 6 Yaş Grubu Çocukların Öyküleme ve Resimleme Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Emine Kılınçcı, Dilek Acer, Ayşegül Bayraktar
Yıkıcı Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Engin Karadağ, Sabiha Dulay


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337