ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Fen Öğretmenlerinin Biçimlendirici Değerlendirmeye Yönelik Farkındalığının Sınıf İçi Uygulamalarındaki Rolü | PDF | | PDF (English) |
Gökhan Kaya, Volkan Atasoy, Sevcan Candan-Helvacı, Murat Pektaş
Tartışmalı Konuların Öğretiminin Sınıf Eğitimi Alanına Yansımaları | PDF | | PDF (English) |
Turgay Öntaş, Erdal Yıldırım, Şule Egüz, Bengisu Kaya
İş Özellikleri ve İş-Yaşam Dengesi İlişkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şule Polat, Murat Özdemir
Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin ve Öz-Düzenleyici Öğrenme Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Oğuzhan Nacaroğlu, Oktay Kızkapan, Tahsin Bozdağ
Öğretmen Mesleki Öğrenmesinin Yordayıcıları Olarak Öğretmen Öz Yeterliği ve Bireysel Akademik İyimserlik: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi | PDF | | PDF (English) |
Ali Çağatay Kılınç, Mahmut Polatcan, Taner Atmaca, Murat Koşar
Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Geliştirmesi: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hayati Akyol, Ülkü Çoban Sural
Öğretmenlerin Bireysel Yenilikçilik ile Dijital Yerlilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Şemseddin Gündüz
Dinlediğini Anlama ve Dinlemeye Etki Eden Faktörler Arasındaki İlişkiler | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Dilek Yekeler, Mustafa Ulusoy
Türkçe Konuşan Çocukların Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Sesbilgisel Farkındalık ve Okuma Performansına İlişkin Boylamsal Sonuçlar | PDF | | PDF (English) |
Cevriye Ergül, Gözde Akoğlu, Meral Çilem Ökcün Akçamuş, Ergül Demir, Burcu Kılıç Tülü, Zeynep Bahap Kudret
Öğretmen Kişilik Özelliklerinin Öğrenci Yaratıcılığı Gelişimine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Feyzullah Şahin
İyimserlik (Yaşam Yönelimi) ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Akademik Başarının Aracılık Rolü | PDF | | PDF (English) |
Mustafa Yüksel Erdoğdu
İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Aşıkcan, Ahmet Saban
Uluslararası Öğretim Programına Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünceleri ve Değişim ile ilgili Algıları | PDF | | PDF (English) |
Zerrin Toker
Yükseköğretime Erişimin Belirleyicileri Olarak Sosyoekonomik Durum ve Okul Türü | PDF | | PDF (English) |
Tuncer Bülbül
Üstbilişsel İzleme ve Matematiksel Yeterlilikler: Bilişsel Tanı Modeli ve Sinyal Tespit Kuramı Yaklaşımı | PDF | | PDF (English) |
Oğuz Tahsin Başokçu, Mehmet Akif Güzel
Ortaokul Öğrencilerinde Okul Doyumu, Okuldaki Pozitif Yaşantılar ve Mutluluk Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Bülent Baki Telef
Çoklu Yetersizliği Olan Öğrencilere Tablet Bilgisayar Aracılığı ile Yapboz Yapma Becerisinin Öğretimi | PDF | | PDF (English) |
Müzeyyen Eldeniz Çetin, Evgin Çay
Öyküleştirme Yöntemiyle Oluşturulan Eğitim Programının Okul Öncesi Çocukların Eleştirel Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Kevser Tozduman Yaralı, Fatma Abide Güngör Aytar
Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeline Dayalı Yazma Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Yazma Farkındalığı ve Yazma Başarılarına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Hasan Basri Kansızoğlu, Özlem Bayrak Cömert
Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderliği ile Öğretmenlerin Özyeterliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Osman Tayyar Çelik, Necdet Konan
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan Çocukların Ebeveynlerinin Tükenmişlik Düzeyi ile OSB Semptom Düzeyi ve Aile Gereksinimleri Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Avşar Ardıç, Seray Olçay
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Öğretmeni Olmak: Öğretmenlerin Okul Deneyimleri | PDF | | PDF (English) |
Semra Demir Başaran
Ses Temelli İlk Okuma Yazma Eğitiminde <ğ> nin Öğretimiyle İlgili Yaşanan Sorunlar | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Ali Bahar
Etkileşimli Okumanın Okuma Motivasyonuna Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ergün Yurtbakan, Özge Erdoğan, Tolga Erdoğan
Beden Eğitimine Yönelik Tutumun Yordayıcısı Olarak Öz-Yeterlik, Algılanan Sosyal Destek ve Öğretmen Geribildirimi | PDF | | PDF (English) |
Sonnur Küçük Kılıç
4-6-8 Yaş Grubundaki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Normlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Akıl Yürütme Esneklikleri | PDF | | PDF (English) |
Rabia Özen Uyar, Yaşare Aktaş Arnas
Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Kaynaklı Eğitim Araştırmalarının Genel Görünümü: Bibliyometrik Analiz | PDF | | PDF (English) |
Deniz Gülmez, İrem Özteke, Sedat Gümüş
Disiplinler Ötesi Sorgulama Programı Tasarlamanın Bazı Değişkenler Açısından Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri: Uluslararası Bakalorya Örneği | PDF | | PDF (English) |
Burcu Gürkan
Okullara Yönetici Seçme, Yetiştirme ve Atamaya İlişkin Yönetici Görüşleri: Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Şenol Sezer, Gamzegül Engin
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Düşünce ve Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Beyza Bayram, Mustafa Öztürk
Sosyal Bilgiler Dersinde Aile Katılımına Dayalı Etkinliklerden Yararlanma: Bir Eylem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Hatice Türe, Handan Deveci
Türkiye'nin Problem Çözen Çocuğu: Matematik Eğitiminin Kültürel Alanlarının Tarihsel Bir Analizi | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Yolcu
Öğretim Kalitesinin Matematik Okuryazarlığı Performansına Etkilerinin Öğrencilerin Bakış Açısından Modellenmesi: PISA 2012 Türkiye Örneklemi | PDF | | PDF (English) |
Murat Genç, Özgür Murat Çolakoğlu
Sosyal Bilgiler Dersinde REACT Stratejisine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Alaattin Arıkan, Elif Aladağ
Yoga Eğitiminin Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Bilişsel İşlevlerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Songül Yasemin Özgün, Betül Özkul, Ezgi Oral, İlgi Şemin
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersini Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri | PDF | | PDF (English) |
İpek Derman, Nuray Senemoğlu
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometrik Oluşumları Gerçekleştirmelerine Yönelik Tasarlanan Bir Öğrenme Yörüngesinde Bilişsel Süreçlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ömer Deniz, Tangül Kabael
Açık Hava Oyunları Üzerine Kültürlerarası Bir Çalışma: Öğretmenlerin İnanç ve Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Fatma Yalçın, Feyza Tantekin Erden
Liderlik, Okul Kültürü, Kolektif Yeterlik, Akademik Öz-yeterlik ve Sosyoekonomik Düzeyin Öğrenci Başarısına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Süheyla Bozkurt, Ömür Çoban, Murat Özdemir, Nedim Özdemir
Sembolik ve Grafiksel Gösterimleriyle Müzik Haritaları Üzerine Bir Analiz | PDF | | PDF (English) |
Ebru Şen


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337