ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderliği ile Öğretmenlerin Özyeterliği ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Osman Tayyar Çelik, Necdet Konan
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan Çocukların Ebeveynlerinin Tükenmişlik Düzeyi ile OSB Semptom Düzeyi ve Aile Gereksinimleri Arasındaki İlişkinin Regresyon Analizi ile İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Avşar Ardıç, Seray Olçay
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Öğretmeni Olmak: Öğretmenlerin Okul Deneyimleri | PDF | | PDF (English) |
Semra Demir Başaran
Ses Temelli İlk Okuma Yazma Eğitiminde <ğ> nin Öğretimiyle İlgili Yaşanan Sorunlar | PDF | | PDF (English) |
Mehmet Ali Bahar
Etkileşimli Okumanın Okuma Motivasyonuna Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Ergün Yurtbakan, Özge Erdoğan, Tolga Erdoğan
Beden Eğitimine Yönelik Tutumun Yordayıcısı Olarak Öz-Yeterlik, Algılanan Sosyal Destek ve Öğretmen Geribildirimi | PDF | | PDF (English) |
Sonnur Küçük Kılıç
4-6-8 Yaş Grubundaki Çocukların Toplumsal Cinsiyet Normlarına İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Akıl Yürütme Esneklikleri | PDF | | PDF (English) |
Rabia Özen Uyar, Yaşare Aktaş Arnas
Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Kaynaklı Eğitim Araştırmalarının Genel Görünümü: Bibliyometrik Analiz | PDF | | PDF (English) |
Deniz Gülmez, İrem Özteke, Sedat Gümüş
Disiplinler Ötesi Sorgulama Programı Tasarlamanın Bazı Değişkenler Açısından Öğretmen Adayları Üzerindeki Etkileri: Uluslararası Bakalorya Örneği | PDF | | PDF (English) |
Burcu Gürkan
Okullara Yönetici Seçme, Yetiştirme ve Atamaya İlişkin Yönetici Görüşleri: Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Şenol Sezer, Gamzegül Engin
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kapsayıcı Eğitime Yönelik Düşünce ve Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Beyza Bayram, Mustafa Öztürk
Türkiye'nin Problem Çözen Çocuğu: Matematik Eğitiminin Kültürel Alanlarının Tarihsel Bir Analizi | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Yolcu
Öğretim Kalitesinin Matematik Okuryazarlığı Performansına Etkilerinin Öğrencilerin Bakış Açısından Modellenmesi: PISA 2012 Türkiye Örneklemi | PDF | | PDF (English) |
Murat Genç, Özgür Murat Çolakoğlu
Sosyal Bilgiler Dersinde REACT Stratejisine Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Alaattin Arıkan, Elif Aladağ
Yoga Eğitiminin Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Bilişsel İşlevlerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Songül Yasemin Özgün, Betül Özkul, Ezgi Oral, İlgi Şemin
Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersini Yaşamla İlişkilendirme Düzeyleri | PDF | | PDF (English) |
İpek Derman, Nuray Senemoğlu
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Temel Geometrik Oluşumları Gerçekleştirmelerine Yönelik Tasarlanan Bir Öğrenme Yörüngesinde Bilişsel Süreçlerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ömer Deniz, Tangül Kabael
Açık Hava Oyunları Üzerine Kültürlerarası Bir Çalışma: Öğretmenlerin İnanç ve Uygulamaları | PDF | | PDF (English) |
Fatma Yalçın, Feyza Tantekin Erden
Liderlik, Okul Kültürü, Kolektif Yeterlik, Akademik Öz-yeterlik ve Sosyoekonomik Düzeyin Öğrenci Başarısına Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Süheyla Bozkurt, Ömür Çoban, Murat Özdemir, Nedim Özdemir
Sembolik ve Grafiksel Gösterimleriyle Müzik Haritaları Üzerine Bir Analiz | PDF | | PDF (English) |
Ebru Şen
2018 Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Meryem Hamsi İmrol, Ayşemine Dinçer, Bilge Nur Doğan Güldenoğlu, Mustafa Cem Babadoğan
Özel Yetenekli Öğrencilerin Akademik Benlik Algıları Üzerinde Büyük Balık-Küçük Gölet Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Fatih Tokmak, Uğur Sak, Yavuz Akbulut
Türkiye ve Azerbaycan’da Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Elmira Uzeirli, Gökhan Kılıçoğlu
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Motivasyon Durumları | PDF | | PDF (English) |
Vural Tünkler
Hayat Bilgisi Dersinde Sosyal Problem Çözme Uygulamaları: İlkokul Öğrencileri Günlük Hayat Problemlerini Çözmekte Zorlanıyor Mu? | PDF | | PDF (English) |
Nur Ütkür Güllühan
Kavram Karikatürleriyle Yapılan Öğretimin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Muamber Yılmaz, Zehra Yaşar Sağlık, Ömer Faruk Kadan
Eğitime Erişimin Belirleyicileri: Kırsal Kesimdeki Kız Çocukların Ortaöğretime Gönderilmeme Nedenleri | PDF | | PDF (English) |
Gülay Aslan
Öğretmenlerin Akran Zorbalığına İlişkin Tutumlarının, Akran Zorbalığı ile Baş Etme Stratejilerinin ve Algıladıkları Okul İkliminin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Zeynep Şen, Aysun Doğan
Ortaokul Öğrencilerinin Bedensel Okuryazarlığını Değerlendirme | PDF | | PDF (English) |
Hakan Taş, Irmak Hürmeriç Altunsöz
Kaynaştırma Uygulamalarının Öğrenme Çıktılarına Etkililiğinin Meta-Analitik Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Şenel Elaldı, Taner Çifçi, Nazlı Sıla Yerliyurt
Ergenlerde Utangaçlığa Bütünleştirici Grupla Psikolojik Danışma Müdahale Programı: Pozitif ve Patoloji Odaklı (Çift-Faktör Modeli) Müdahalelerin Birleştirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Ali Eryılmaz, Fatma Altınsoy
"Herkes İçin Eğitim" Anlayışıyla Hastanede Eğitim: Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Kübra Yenel, Emre Sönmez, Elçin Ayaz, Fatih Şahin
İdeal Vatandaşlık Hikâyesi: Farklı Devlet Üniversitelerinden Öğretmen Adaylarının Anlatı Sorgulaması | PDF | | PDF (English) |
Fatih Öztürk, Cemil Cahit Yeşilbursa
Okul Öncesi Öğretmenlerince Sunulan Gömülü Öğretimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Hedef Davranışlarını Edinmelerindeki Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Özgül Aldemir Fırat, Yasemin Ergenekon
Öğretmen Hizmet İçi Eğitiminde Eleştirel Görsel Okuma Yoluyla İmgenin Yeniden Üretimi | PDF | | PDF (English) |
Vedat Özsoy, Nuray Mamur
Üniversite Tercih Danışmanlığı Sürecinde Psikolojik Danışmanların Yaşadığı Etik Sorunlar | PDF | | PDF (English) |
Nurten Karacan Özdemir, Ahmet Ayaz, Gizemsu Karaçay, Işkın Çorbacı
Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretimle “Öğretmenlik” Yolculuğu: Bir Karma Desen Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Ayten Arslan
60-72 Aylık Çocukların Yaratıcılık Becerileri Üzerinde Zihin Haritalama Çalışmalarının Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Özgül Polat
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimlerinde Lisansüstü Eğitimin Rolü: Mezun Olmak Yeterli mi? | PDF | | PDF (English) |
Fazilet Özge Maviş Sevim, Uğur Akın
İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Otantik Öğrenme Yaklaşımı Kapsamında Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı | PDF | | PDF (English) |
Hanifi Şekerci
Kaynaştırma Uygulamalarından Yararlanan Otizm Spektrum Bozukluğu Olan 7. Sınıf Öğrencilerine Fen Bilgisi Deneylerinin Öğretiminde Video Destekli Resimli Etkinlik Çizelgesinin Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Ersin Elmaci, Özcan Karaaslan


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337