ERKEN GÖRÜNÜM

Eğitim ve Bilim güncel ve özgün bilginin yayılmasını önemsemektedir. Bu kapsamda değerlendirme aşamasını tamamlayarak kabul edilen ve kabulden sonraki süreçleri tamamlanan çalışmalar elektronik olarak erken görünümde yayınlanır. Erken görünümde yayınlanan çalışmalar yayın kurulunun uygun bulduğu cilt ve sayıda sayfa sayısı verilerek yayınlanır ve erken görünümden kaldırılır. Erken görünümdeki çalışmalar normal sayıda yayınlanacak son sürüm olmayabilir. Son yayınlanacak halinde çalışmaların küçük düzenlemeler yapılabilir.

MAKALELER

Öğrenmede İş Birliğini Geliştirmek Amacıyla Okul-Müze İlişkilerini İnceleme: Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Aysun Ateş, Jennie F. Lane
Okul Müdürlerinin Kişilik Özellikleri ile Yönetsel Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Murat Özdemir, Nedim Özdemir, Safiye Çiğdem Gören, Şule Ötken, Sevgi Ernas, Mehmet Tufan Yalçın
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Saldırganlık Düzeylerinin Duygu İfade Etme ve Duygu Düzenleme Açısından İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Ceyhun Ersan, Şükran Tok
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazılarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Özlem Baş, Ayşegül Avşar Tuncay, Ali Ekber Şahin, Bilge Gök
Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Dört Çerçeve Liderlik Modeli Perspektifinden Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Seval Koçak, Murat Özdemir
Geri Bildirimin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerine Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Bengisu Kaya, Seyit Ateş, Kasım Yıldırım, Timothy Rasinski
7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersindeki “Çevre Sorunları ve Çevreyle İlgili Örgütler” Konularının Öğretilmesinde Eğitici Çizgi Romanların Etkisi: Karma Bir Araştırma | PDF | | PDF (English) |
Yavuz Topkaya, Yakup Doğan
Oyun Temelli Baba-Bebek Etkileşim Programı’nın Baba ve Bebek Davranışları Üzerindeki Etkisi | PDF | | PDF (English) |
Esra Demir Öztürk, Ayşe Belgin Aksoy
Eko ve Eko Olmayan Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Sürdürülebilir Gelişim için Eğitim Uygulamalarını Yordayan Değişkenlerin Karşılaştırılması | PDF | | PDF (English) |
Deniz Kahriman Pamuk, Refika Olgan
Lise Öğrencilerinin Derslerdeki Siberaylaklık Davranışlarının İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Fatma Akgün
Anne-Çocuk İlişkisinde Risk Faktörleri: Televizyona Maruz Kalma ve Anne-Çocuk Oyun Süresi | PDF | | PDF (English) |
H. Gözde Ertürk Kara
Ortaokul Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Sorgulayıcı Öğrenme Becerilerinin Problem Çözmeye Yönelik Sorgulama, Değerlendirme, Nedenleme ve Yansıtıcı Düşünme Becerileri Açısından Değerlendirilmesi | PDF | | PDF (English) |
Yasemin Katrancı, Sare Şengül
Okuma Yazma Öğrenme Sürecinde Zorlanan Öğrencilerin Özelliklerinin ve Süreçte Yaşadıkları Zorlukların Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Araştırması | PDF | | PDF (English) |
Yakup Balantekin
Lise Öğrencilerinin Okula Aidiyet Duygularının Yordayıcısı Olarak Gelecek Beklentileri ve Özyeterlikleri | PDF | | PDF (English) |
Nejla Atabey
Lise Rehber Öğretmenlerine Yönelik Tüm Okul Yaklaşımına Dayalı Sanal Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri ve Sanal Zorba Farkındalığını Kazandırma Programının Etkililiği | PDF | | PDF (English) |
Yunus Altundağ, Tuncay Ayas
İlköğretim Kurumu Yöneticilerinin Kullandıkları Etkileme Taktikleri ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişki | PDF | | PDF (English) |
Serkan Koşar, Ümit Pehlivan
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi İçin Yeni Bir Takım Öğretimi Modeli: Hizmet-içi İngilizce Öğretmenleri Üzerine Bir Durum Çalışması | PDF | | PDF (English) |
Özlem Canaran, İsmail Hakkı Mirici
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Adalet İnançlarının Etik İkilem Senaryolarıyla İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Melehat Gezer
Mülteci Çocuklar ve Okula Uyum: Öğretmenlerin Kültüre Duyarlılıkları Üzerinden Bir Çözümleme | PDF | | PDF (English) |
Ayşe Soylu, Ahmet Kaysılı, Mustafa Sever
Ortaokul Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Vatandaş Kavramına İlişkin Örtük ve Açık Bilgilerinin İncelenmesi | PDF | | PDF (English) |
Sultan Kesik, Mükerrem Akbulut Taş
Matematik Öğrenme-Öğretme Sürecinde Matematik Okuryazarlığına Odaklanan Makalelerin Tematik Analizi | PDF | | PDF (English) |
Tuğçe Kozaklı Ülger, Işıl Bozkurt, Murat Altun


Creative Commons License
Eğitim ve Bilim'de yayımlanan tüm içerik ve makaleler "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı" ile lisanslanmıştır.
ISSN: 1300-1337