Öğretmenlerin Mesleki Profesyonelliği ile Özerkliği Arasındaki İlişkiye Dair Bir Çözümleme

Halil Buyruk, Ali Akbaş

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin mesleki profesyonelliği ile özerkliği arasındaki ilişkileri incelemektir. İlişkisel tarama modeli kullanılan araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Uşak il merkezinde ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi oransız küme örnekleme ile belirlenen 391 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Öğretmenlerin Mesleki Profesyonellik Ölçeği ve Öğretmen Özerkliği Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, t-testi, tek yönlü varyans analizi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı Analizi ve Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin mesleki profesyonelliğinin cinsiyet ve alan değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Öğretme süreci özerkliği ile mesleki duyarlılık, duygusal emek ve kuruma katkı arasında orta düzeyde anlamlı, aynı yönlü ilişkiler mevcuttur. Öğretme sürecinde özerk davranabilen, mesleki gelişim ve iletişim özerkliği düzeyi güçlü olan öğretmenlerin mesleki duyarlılıklarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Mesleki gelişimlerini gerçekleştiren ve mesleki iletişim kurabilen öğretmenlerin mesleki duyarlılıklarının güçlü olduğu gibi kuruma katkılarının da daha yüksek olduğu ifade edilebilir. Öğretmen profesyonelliğini güçlendirmek için öğretmenlerin öğretme sürecinde özerk, mesleki gelişim ve iletişim imkânlarına sahip olmalarının sağlanması önerilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Mesleki profesyonellik, Öğretmen özerkliği, Mesleki gelişim, Duygusal emek, Mesleki duyarlılık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9996

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.