Algılanan Sınıf Ortamı, Temel Psikolojik İhtiyaçların Doyumu ve Öğrencilerin Akademik Duyguları: Temel Psikolojik İhtiyaçların Aracı Rolü

Fariborz Nikdel, Ahmad Jokar, Nasser Noshadi

ÖZ

Araştırmanın amacı, öğrencilerin psikolojik ihtiyaçların doyumunun, algılanan sınıf ortamı ile akademik duyguları arasındaki ilişkide aracılık rolünü incelemektir. Bu amaçla, Yasouj şehrinde bulunan liselerden çok aşamalı küme örnekleme yöntemi ile 268 öğrenciden (137 erkek ve 131 kadın) oluşan bir örneklem seçilmiştir. Bu araştırmanın örnekleminde, Pekrun, Goetz ve Frenzel (2005) tarafından geliştirilen Başarı Duyguları Anketi, Öğrenme Ortamı Envanteri ve Temel İhtiyaçların
Doyumu anketlerini uygulanmıştır. Önerilen model, AMOS yazılımı kullanılarak Yapısal Eşitlik Modeli ile değerlendirilmiştir. Bulgular, önerilen modelin toplanan verilerle iyi uyum sağladığını göstermiştir. Buna ek olarak, algılanan sınıf ortamının, psikolojik ihtiyaçların doyumu ve akademik duygular üzerinde doğrudan pozitif yönde ve anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. Temel psikolojik ihtiyaçların doyum düzeyi ise akademik duyguları anlamlı ve pozitif yönde etkilemiştir. Genel olarak, araştırmanın bulguları temel psikolojik ihtiyaçların doyumunun algılanan sınıf ortamı ile akademik duygular arasındaki ilişkide (pozitif ve negatif) aracılık rolü oynadığını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Algılanan sınıf ortamı, Psikolojik ihtiyaçların doyumu, Akademik duygular


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9812

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.