Ekoloji Temelli Bir Doğa Eğitimi Programının Yararları: Katılımcıların Deneyimleri Üzerinden Bir Değerlendirme

Hakkı Yazıcı, Ersin Kıvrak, Nusret Koca, Mehmet Kürşat Koca, Abdullah Gökdemir, Evren Ekiz

ÖZ

Bu çalışmada, ekoloji temelli bir doğa eğitimi projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında projeye katlan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin görüşlerini belirleyerek, projenin hedeflerine ulaşma derecesinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcılarını projeye gönüllü olarak katılan ve ölçüt örnekleme yöntemiyle seçilen Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmuştur. Çalışmada nitel olarak araştırmacılar tarafından hazırlanana ön görüşme ve son görüşme formları yanında katılımcı günlükleri ile veri toplanmıştır. Ayrıca çevre bilinci ve duyarlılığı konusunda daha ayrıntılı bilgilere ulaşmak için katılımcıların doğada yapılacak etkinliklere katılma konusundaki motivasyonları ile çevre ve çevre sorunları hakkındaki temel bakış açıları ön test ve son test olarak ölçmek için iki nicel ölçekten de faydalanılmıştır. Uygulanan eğitim programı sonucunda katılımcıların doğal çevrede yapılacak etkinliklere olan motivasyonlarının arttığı, çevre merkezli düşünce yapısının kuvvetlendiği belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar program sonunda insan ve çevre etkileşimini daha iyi anladıklarını ve sürdürülebilir çevre bilinci geliştirdiklerini düşünmektedir. Bunun yanında katılımcılar bilgiyi kaynağından ve disiplinler arası bir şekilde aldıklarını, farklı bakış açıları geliştirdiklerini, bilimsel, sosyal ve girişimcilik becerileri geliştirdiklerini belirtmişlerdir. Son olarak katılımcıların program kapsamındaki etkinlikler ile kazandıkları bilgi ve becerileri formal ve informal eğitimde kullanabilmek için deneyim ve motivasyon kazandıklarını düşündükleri belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal Bilgiler, Çevre eğitimi, Ekoloji, Okul dışı eğitim, Sosyal Bilgiler öğretmeni


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9776

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.