İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Otantik Öğrenme Yaklaşımı Kapsamında Kanıt Temelli Etkinliklerin Kullanımı

Hanifi Şekerci

ÖZ

Otantik öğrenme yaklaşımı kapsamında pek çok yöntem ve teknik kullanılarak öğretim süreci tasarlanabilmektedir. Bu yöntemlerden biri kanıt temelli öğrenmedir. Otantik öğrenmede kanıtlar kullanılarak otantik öğrenmenin bileşenlerine göre etkinlikler ve görevler oluşturulup öğretim süreci tasarlanabilmektedir. Araştırmada ilkokul Sosyal Bilgiler dersinde otantik öğrenme sürecinde kanıtlar kullanılarak etkinlikler ve otantik görevler oluşturulmuş ve uygulamalar yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmada ilkokul Sosyal Bilgiler dersinde otantik öğrenme yaklaşımı kapsamında kanıt temelli etkinliklerin kullanımıyla gerçekleştirilen öğretim sürecine, otantik öğrenme bileşenlerinin nasıl yansıdığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması desenine göre tasarlanan araştırmanın çalışma grubu tipik durum örneklem tekniği ile belirlenmiştir. Buna göre araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ilinde bir devlet okulundaki 35 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler gözlemler, çalışma yaprakları, öğrenci ve araştırmacı günlüklerinden toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenme sürecinde öğrencilerin üst düzey düşünme ve farklı bakış açıları geliştirme becerilerinin geliştiği, konuları kendi yaşantıları ile ilişkilendirdiği, yaşam problemlerinin çözümü için iş birliği içerisinde faaliyette bulundukları ve uzman görüşlerinden yararlandıkları saptanmıştır. Bu bakımdan Sosyal Bilgiler dersinde otantik öğrenme sürecinde kanıt temelli etkinliklerinin kullanımının oldukça işlevsel olabileceği gözlemlemiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal Bilgiler, Otantik öğrenme, Kanıt temeli öğretim, Eylem Araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9726

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.