Sembolik ve Grafiksel Gösterimleriyle Müzik Haritaları Üzerine Bir Analiz

Ebru Şen

ÖZ

Soyut bir kavram olan müziğin anlamlandırılması fikri, günümüz çağdaş müzik eğitimi yaklaşımları doğrultusunda çeşitli görsel materyallerin geliştirilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyaç doğrultusunda yararlanılabilecek görsel materyallerden biri de sembolik ve grafiksel öğelerin (çizgi, resim, şekil, vb.) kullanımını içeren haritalardır. Müziksel yapı ve kavramların somutlaştırılarak müziğin algılanmasında, analiz edilmesinde ve yorumlanmasında etkin olarak kullanılabilecek olan bu materyaller, genel bir ifadeyle müzik haritaları olarak adlandırılabilir. Bu araştırmada, literatürde yer alan farklı amaç ve yöntemler doğrultusunda oluşturulmuş ve biçimsel olarak birbirinden ayrılan toplam 12 müzik haritası örneği içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. “Yapısal İçerik” ve “Müziksel İçerik” temaları altında incelenen toplam 12 müzik haritasında yer alan görsel içeriklerden elde edilen bulgular doğrultusunda müzik haritalarının amaçları, yöntemleri ve uygulama alanları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçları müzik haritalarının genel, özengen ve mesleki müzik eğitimi süreçlerinin farklı kademelerindeki uygulamalarında çeşitli amaçlar dâhilinde uygulayıcılara fayda sağlayacak yaratıcı ve özgün materyaller olduğunu göstermiştir. Bu doğrultuda, çalışmada yer alan görsel müzik haritası örneklerinin ve bu haritalar üzerinde gerçekleştirilen analizlerin, müzik haritalama yöntemlerini kullanmak isteyen öğreticilere, öğrencilere, icracılara ve aynı zamanda ebeveynlere kılavuzluk edeceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Müzik eğitimi, Müzik haritası, Dinleme haritası, Müzik haritalama yöntemleri, İçerik analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9683

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.