2018 Türkçe Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Meryem Hamsi İmrol, Ayşemine Dinçer, Bilge Nur Doğan Güldenoğlu, Mustafa Cem Babadoğan

ÖZ

Okullarda gerçekleştirilen Türkçe eğitimi yalnızca Türkçe dersleri için değil, diğer derslerdeki başarıyı da etkileyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Daha iyi bir eğitim sistemi oluşturmak içinse birçok reform yapılmaktadır. Eğitimciler için çıkarımları olan eğitim reformlarının bir yönü, öğretmenin değişiklikleri doğru bir şekilde benimsemesini ve uygulamasını gerektiren program geliştirme çalışmalarıdır. Türkiye’de eğitim programlarının hızla değişiyor olduğu gerçeği, açık bir şekilde bu değişiklikleri etkililikle uygulama becerisini gerektirmektedir. Ancak değişikliklerin gereğince uygulanıp uygulanmadığını ve aksayan kısımları belirlemek için program ve sınıf içi etkinlikler sık sık değerlendirilmelidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, 2018 yılında güncellenen Türkçe dersi öğretim programını değerlendirmektir. Bu çalışma karma yöntem araştırma deseniyle yürütülmüştür. Öncelikle 1-8. sınıflar düzeyinde hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Uygulanmaya başlanmış olan 1. ve 5. sınıf Türkçe dersi öğretim programlarına ilişkin öğretmenlerin görüşleri çevrimiçi anket ve yüz yüze görüşmeler yoluyla alınmıştır. Ayrıca resmi programın uygulamaya nasıl yansıdığını görmek için sınıf içi gözlemler yapılmıştır. Verilerin betimsel analizinden elde edilen bulgular; kazanımlar, içerik, öğretme-öğrenme süreci ile ölçme ve değerlendirmeden oluşan programın bileşenlerine ve programın genel özellikleri ile programdan yararlanılma durumuna göre sınıflandırılmış ve bütünleştirilmiştir. Sonuç olarak, resmi program ile uygulanan program arasında oldukça açık bir çatışma olduğu görülmüştür. Bulgular, öğretmenlerin çevrimiçi ankette büyük oranda olumlu görüş bildirmiş olmalarına karşın, odak grup görüşmelerindeki yanıtları öğretim programlarındaki yeniliklere ilişkin yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ve öğretim sürecinde programların kılavuzluğundan yararlanmama eğiliminde olduklarını ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda hem öğretim programının hem de program uygulayıcıları olarak öğretmenlerin belirlenen gereksinimlerinin giderilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

2018 Türkçe dersi öğretim programı, Anadili öğretim programı, Program değerlendirme, Resmi program, Uygulanan program, Karma yöntem araştırması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9625

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.