Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri Projesine Yönelik Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma

Sıddıka Demirtaş, Nihan Akkocaoğlu Çayır

ÖZ

Bu araştırma, 2018 yılında Sınıf Öğretmenleri İçin Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri proje başlığıyla, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Ankara’da görev yapan 28 sınıf öğretmeniyle, 10 gün süreyle uygulamalı olarak yürütülen projede, sınıf öğretmenlerinin sınıf dışı eğitim etkinliklerinin planlama ve yürütmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Öğretmenlerin Rahmi Koç Müzesi, Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi, Feza Gürsey Bilim Merkezi, Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, Gordion Müzesi, Beypazarı ve Tuz Gölü’ne geziler düzenlenerek sınıf dışı eğitim etkinliklerinin özelliklerini yaşayarak öğrenmeleri hedeflenmiş ve uygulamalar sınıf dışı eğitimin kuramsal temelleriyle desteklenmiştir. Öğretmenlerin kendi sınıf dışı etkinliklerini üretmeleriyle tamamlanan süreçte hem nitel hem de nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Öğretmenlere sürecin başında ve sonunda “Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilme Öz-Yeterlilik İnancı Ölçeği” ile “Sınıf Öğretmenleri İçin Sınıf Dışı Eğitim Etkinlikleri Projesi Değerlendirme Formu” uygulanmıştır. Proje bitiminde ise 5 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar öğretmenlerin okul dışı çevrelere eğitim amaçlı gezi düzenleme öz yeterlik inançlarında artış olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğretmenler, süreç sonunda sınıf dışı eğitim etkinliklerini planlamanın önemini, planlama sürecinin niteliklerini kavramış, sınıf dışı eğitimin tanımı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmuş, bunun yanında öğretmenlerin sınıf dışı eğitimin uygulanabilirliğine yönelik ön yargılarının azalarak gezi düzenleme konusundaki motivasyonlarının yükselmiş olduğu söylenebilir. Sınıf dışı eğitimin ilkokulda uygulanabilirliğini artırmak için sınıf öğretmenlerinin bu konuya ilişkin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla, projeler yürütülmesi ve hizmet içi eğitimler düzenlenmesi, lisans programlarındaki öğretim derslerinin sınıf dışı eğitimi kapsaması söz konusu olmalıdır. Bu sürecin uygulamalı olması, disiplinler arası ilişkiler kurularak zengin materyaller ile drama gibi öğretim yöntemleriyle zenginleşmesi sağlanmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER

Sınıf dışı eğitim, Sınıf öğretmenleri, Yaratıcı drama, Müze eğitimi, Doğa eğitimi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9565

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.