Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretimle “Öğretmenlik” Yolculuğu: Bir Karma Desen Araştırması

Ayten Arslan

ÖZ

Çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarına öğretmenlik bilgi ve becerilerinin kazandırılmasında mikro öğretim uygulamalarının etkisini, sınıf öğretmeni adaylarının uygulamalara yönelik görüşlerini ve zihin haritalarında öğretmen ve öğrenci kavramlarına yönelik algılarını incelemektir. Çalışmada karma araştırma desenlerinden gömülü karma desen kullanılmıştır. Çalışmanın nicel kısmında tek grup ön test-son test deneysel desen kullanılırken nitel kısmında fenomenoloji kullanmıştır. Çalışmada nicel veri toplama aracı olarak Mikro Öğretim Değerlendirme ve Gözlem Formu (MÖDGF) (öz değerlendirme ve akran değerlendirme formu olarak), nitel veri toplama aracı olarak odak grup yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmen adayları tarafından oluşturulan zihin haritaları kullanılmıştır. Çalışma grubuna uygulanan MÖDGF ön test-son test öz ve akran değerlendirmelerinden elde edilen sonuçlara göre mikro öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarına öğretmenlik deneyimleriyle ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Odak grup görüşmelerinden elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının mikro öğretim uygulamaları ve öğretmenlik uygulaması dersine yönelik olumlu görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. Zihin haritalarından elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının öğretmen ve öğrenci kavramına yönelik algılarının çok boyutlu olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Mikro öğretim, Sınıf öğretmeni adayları, Öğretmenlik uygulaması, Zihin haritası, Görüşme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9406

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.