Okul Öncesi Öğretmenlerince Sunulan Gömülü Öğretimin Kaynaştırma Öğrencilerinin Hedef Davranışlarını Edinmelerindeki Etkililiği

Özgül Aldemir Fırat, Yasemin Ergenekon

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sundukları gömülü öğretimin sınıflarındaki gelişimsel yetersizliği (GY) olan çocukların hedef davranışlarını edinmeleri üzerindeki etkilerini incelemektir. Birinci yazar dört okul öncesi öğretmenine eşzamanlı ipucuyla öğretimle sunulan gömülü öğretimle öğretim sunmaya ilişkin öğretmen eğitimi sunmuştur. Aldıkları öğretmen eğitiminin ardından okul öncesi öğretmenleri GY olan dört çocuğa hedef davranışlarına ilişkin öğretim sunmuşlardır. Araştırmada tek-denekli araştırma modellerinden çiftler arası yoklama denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar öğretmenlerin gömülü öğretime ilişkin planlarını doğru bir biçimde hazırladıklarını, hazırladıkları planları yüksek uygulama güvenirliğiyle uyguladıklarını ve uygulama becerilerinde kalıcılığı sağladıklarını göstermiştir. Ayrıca öğretmenler eşzamanlı ipucuyla öğretimle sundukları gömülü öğretime ilişkin plan hazırlayabilme becerilerini farklı tek-basamaklı bir davranışa genelleyebilmişlerdir. Genel eğitim sınıflarında bulunan GY olan çocuklar öğretmenlerinin sundukları öğretim sonucunda hedef davranışları edinmişler, hedef davranışlara ilişkin kalıcılığı ve genellemeyi sağlamışlardır. Sosyal geçerlik verilerinde öğretmenler ve ebeveynler araştırmaya ilişkin olumlu görüş bildirmiş, GY olan çocuklar da hedef davranışlarda akranlarının performans düzeyine ulaşmışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi öğretmen eğitimi, Gömülü öğretim, Eşzamanlı ipucuyla öğretim, Gelişimsel yetersizliği olan çocuklar, Kaynaştırma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9280

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.