Kavram Karikatürleriyle Yapılan Öğretimin İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine Etkisi

Muamber Yılmaz, Zehra Yaşar Sağlık, Ömer Faruk Kadan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, kavram karikatürleriyle yapılan öğretimin ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara il merkezindeki bir devlet okulunun deney ve kontrol grubu olarak iki farklı şubesinde yer alan 58 3. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öntest - sontest kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere kavram karikatürleriyle, kontrol grubundaki öğrencilere ise mevcut öğretim programı ile konuşma eğitimi verilmiştir. Deney grubundaki öğrencilere haftada 5 saat olmak üzere toplamda 25 saat konuşma eğitimi verilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Konuşma Becerisi Değerlendirme Rubriği” kullanılmıştır. Konuşma Becerisi Değerlendirme Rubriğinden elde edilen verilerin analizi için ise Shapiro-Wilk, Mann Whitney U, İlişkisiz (Bağımsız) Örneklemler t-testi, Kovaryans Analizi (ANCOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kavram karikatürleri ile öğretim yapılan gruptaki öğrencilerin konuşma becerilerinin “dil ve anlatım”, “içerik” ve “sunum” boyutlarında anlamlı şekilde daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Konuşma, Konuşma Becerisi, Kavram Karikatürü, Mevcut Öğretim Programı, Öğrenci


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9259

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.