Türkiye ve Azerbaycan’da Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinin İncelenmesi

Elmira Uzeirli, Gökhan Kılıçoğlu

ÖZ

Bu araştırma, Türkiye ve Azerbaycan’daki eğitimcilerin öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşlerini incelemeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Araştırma nitel bir araştırmadır ve karşılaştırmalı betimsel desendedir. Araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye ve Azerbaycan’dan ölçüt örnekleme ile seçilen 3’er akademisyen, uzman bürokrat, öğretmen ve öğretmen adayı olmak üzere toplam 24 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2016-2017 ve 2017-2018 eğitim öğretim yılında, yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Veriler analiz türlerinden kategorisel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Bulgular, Türkiye ve Azerbaycan’daki sınıf öğretmeni yetiştirme sürecinde benzer sorunların yaşandığını ortaya koymaktadır. Her iki ülkedeki katılımcılar öğretmen yetiştiren kurumlara girişte kişisel ve mesleki niteliklerin ve psikolojik durumun ölçülmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Mesleğe girişte ise sınavın içeriğini yetersiz bularak; mesleki beceriler ve alan yeterlikleri ve yine psikolojik durumun ölçülmesi gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca kuram merkezli eğitimin uygulamaya dökülmesindeki yetersizlik, uygulama ve stajda yaşanan sorunlar, eğitim programının güncel olmaması ve yetersizliği, öğretim üyelerinin yeterlilik sorunu, mesleği istemeyerek seçme, maaş ve statü yetersizliği, öğretmen yetiştiren kurumların fiziki ve donanım eksikliği, okul ve üniversite arasındaki zayıf işbirliği üzerinde durulan ortak başlıklardır. Hizmetiçi eğitim ise kendini geliştirmek açısından önemli görülmektedir ve bu çalışmalar üniversitelerle işbirliği içerisinde nitelikli bir şekilde uygulanmalıdır. Sonuçlar ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmış ve öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin öneriler geliştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen yetiştirme politikaları, Öğretmen Yetiştirme Modeli, Sınıf öğretmeni yetiştirme, Türkiye, Azerbaycan


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.9246

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.