İyimserlik (Yaşam Yönelimi) ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Akademik Başarının Aracılık Rolü

Mustafa Yüksel Erdoğdu

ÖZ

Bu araştırmanın amacı iyimserlik ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide akademik başarının aracı rolüne sahip olup olmadığını incelemektir. Araştırma, ilişkisel tarama modelinde düzenlenmiştir. Araştırma, 215’i kadın, 220’si erkek olmak üzere toplam 435 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Öğrencilerin yaş ortalaması 16.21 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada İyimserlik (Yaşam Yönelimi) Ölçeği ile Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmış, öğrencilerin akademik başarı notları ise bir önceki yıl karne notlarından elde edilmiştir. Araştırmada, Pearson momentler çarpımı koreleasyon katsayısı ile uygulanan modelin aracılık etkisini test etmek için regresyon temelli bootstrapping yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre iyimserlik, akademik başarı ve yaşam doyumu arasında ilişkiler bulunmaktadır. Ayrıca iyimserlik ile yaşam doyumu arasında akademik başarının kısmi aracılık rolünde olduğu görülmektedir. Sonuç olarak öğrencilerim iyimserlik düşünceleri arttıkça akademik başarılarının da yükseldiği bunun sonucu olarak da yaşamdan daha fazla doyum aldıkları görülmektedir. Bulgular genel hatlarıyla tartışılarak yorumlanmış ve önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

İyimserlik, Akademik Başarı, Yaşam Doyumu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8998

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.