Okuma, Okuduğunu Anlama ve Okuma Motivasyonunun Geliştirmesi: Bir Eylem Araştırması

Hayati Akyol, Ülkü Çoban Sural

ÖZ

Bu çalışmada özgül öğrenme güçlüğü tanısı konulan ve okuma güçlüğü yaşayan bir ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin okuma, okuduğunu anlama ve okuma motivasyonu düzeylerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın temel problemi “Okuma güçlüğü yaşayan bir ilkokul ikinci sınıf öğrencisinin okuma, okuduğunu anlama ve okuma motivasyonu nasıl geliştirilebilir?” biçiminde ifade edilebilir. 2018-2019 öğretim yılının ilk yarıyılında gerçekleştirilen çalışmada nitel araştırma desenleri arasında yer alan eylem araştırması kullanılmıştır. Problem durumunun tespitinin ardından 30 ders saatini kapsayan bir eylem planı oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Okuma becerisinin geliştirilmesinde tekrarlı okuma, eko okuma ve hece-kelime çalışmalarından; okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde okuma öncesi, sırası ve sonrası stratejilerden; okuma motivasyonunun geliştirilmesinde ise ilgi çekici metinler, ödül ve övgüden yararlanılmıştır. Okuma ve okuduğunu anlama düzeylerinin tespitinde Yanlış Analiz Envanteri; okuma motivasyonu düzeyinin tespitinde ise Okuma Motivasyonu Profili Ölçeği kullanılmıştır. Uygulamalar sonucunda öğrencinin okuma ve okuduğunu anlama düzeyleri endişe düzeyinden öğretim düzeyine yükselmiş, okuma motivasyonu seviyesinde de belirgin bir artış meydana gelmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma güçlüğü, Okuma stratejileri, İlgi çekici metinler, Heceleme, Motivasyon


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8977

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.