Uluslararası Öğretim Programına Uyum Sürecinde Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünceleri ve Değişim ile ilgili Algıları

Zerrin Toker

ÖZ

Değişen dünyada hedeflenen öğrenci profili, öğretmenin anlattığı bilgileri edinen pasif bir alıcıdan çok kendi öğrenme sürecinde aktif rol oynayan, araştıran, sorgulayan, düşünen, keşfeden bir birey olmaya yöneliktir. Böyle bir öğrenci profili, birçok kaynaktan çok kısa bir sürede edinilebilecek bilgilerin aktarımından ziyade, çeşitli yetkinlikler ile donatılmayı hedefleyen bir öğretim anlayışını gerektirir. Her geçen gün gelişen ve değişen dinamiklere uyum sağlayabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donanımlı öğrenciler yetiştirmek için öğretmenlerin de sürekli yansıtıcı düşünme uygulamaları içinde olmaları ve kendi gelişimlerine yön vermeleri kaçınılmazdır. Bu çalışma, ülkemizde pek çok okul tarafından benimsenmiş ve uygulanmakta olan Uluslararası Bakelorya (IB) Orta Yıllar Programı (MYP) sürecine dâhil olan bir okuldaki öğretmenlerin ilk yıl uygulamalarında kendi gelişim ve öğrenmelerine yönelik yansıtıcı düşünme süreçlerini incelemeyi, bu süreçte değişimi nasıl algıladıklarını ortaya koymayı ve değişim sürecinde geliştirdikleri eylem planlarını irdelemeyi hedeflemektedir. Çalışma, IB MYP uygulayan bir okuldan 9 farklı branştan Beden Eğitimi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Türkçe derslerinden ikişer, İngilizce branşından dört, Teknoloji-Tasarım, Müzik, Görsel Sanatlar branşlarından birer kişi olmak üzere toplam 16 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin betimsel analizleri yapılmıştır. Öğretmenlerin değişim ile algılarının branşa bağlı ve branştan bağımsız olarak belli çerçevelerde kümelendiği görülmektedir. Bunların başlıcaları, öğretim yaklaşımı, profesyonel gelişim uygulamaları, öğretim programı, felsefe, planlama, işbirliği ve öğretim sürecidir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenlerin değişim algısı, Uluslararası bakelorya, Orta yıllar programı, Yansıtıcı düşünme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8940

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.