Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeline Dayalı Yazma Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Üstbilişsel Yazma Farkındalığı ve Yazma Başarılarına Etkisi

Hasan Basri Kansızoğlu, Özlem Bayrak Cömert

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ters yüz edilmiş sınıf (TYES) modelinin öğrencilerin üstbilişsel yazma farkındalığı düzeylerine ve yazma başarılarına olan etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada ön test son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmaya Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’ndeki bir ortaokulda öğrenim gören 55 öğrenci (28 deney, 27 kontrol) katılmıştır. Türkçe dersi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada sekiz hafta süresince deney grubuna TYES modeline dayalı, kontrol grubuna ise yüz yüze ortamda hikâye yazma öğretimi yapılmıştır. Veriler, Hikâye Edici Metin Çözümleyici Puanlama Yönergesi ve araştırmacı tarafından geliştirilen Üstbilişsel Yazma Farkındalığı Ölçeği ile toplanmış; IBM SPSS Statistics 22.0 programıyla analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları, TYES modeline dayalı öğretim yapılan grubun üstbilişsel yazma farkındalıklarının ve hikâye yazma başarılarının geleneksel yüz yüze öğretim yapılan gruptaki öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Ters yüz edilmiş sınıf modeli, Yazma öğretimi, Hikâye yazma, Üstbilişsel yazma farkındalığı, Yazma başarısı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8823

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.