Yönetim Tarzlarının İş Doyumu ve Tükenmişliği Yordama Düzeyi: Örgütsel Adaletin Aracı Rolü

Müslim Alanoğlu, Zülfü Demirtaş

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, algılanan müdür yönetim tarzlarının öğretmenlerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisinde örgütsel adaletin aracı rolünü tespit etmektir. İlişkisel tarama modelindeki araştırmada yordayıcı desen araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Mersin il merkezinde görev yapan 3194 öğretmenden oluşmaktadır. Bu evrenden basit seçkisiz örnekleme yöntemi ile 561 öğretmen örnekleme alınmıştır. Verilerin toplanmasında Algılanan-Müdür Yönetim Tarzı, Örgütsel Adalet, Öğretmen İş Doyumu ve Maslach Tükenmişlik ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin toplanmasını müteakip yapısal eşitlik modeli kullanılarak bu veriler yardımıyla aracılık analizleri yapılmıştır. Örgütsel adaletin işbirlikli yönetim tarzının iş doyumunu yordamasında tam aracı, duygusal tükenmeyi yordamasında ise kısmi aracı değişken olduğu; kişisel başarı ve duyarsızlaşmayı yordamasında ise herhangi bir aracı rolünün olmadığı görülmüştür. Otoriter yönetim tarzının duygusal tükenmeyi yordamasında örgütsel adaletin kısmi aracı değişken olduğu; iş doyumu, kişisel başarı ve duyarsızlaşmayı yordamasında ise herhangi bir aracı rolünün olmadığı görülmüştür. İlgisiz yönetim tarzının iş doyumu ve duygusal tükenmeyi yordamasında örgütsel adaletin kısmi aracı değişken olduğu; kişisel başarı ve duyarsızlaşmayı yordamasında ise herhangi bir aracı rolünün olmadığı görülmüştür. Karşı koyucu yönetim tarzının iş doyumu, duygusal tükenme, kişisel başarı ve duyarsızlaşmayı yordamasında örgütsel adaletin aracı değişken etkisinin olmadığı görülmüştür. Son olarak alanyazında ilgili sonuçlar tartışılmış ve bu sonuçlara dayanarak bazı öneriler geliştirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Müdür, Yönetim tarzı, Örgütsel adalet, İş doyumu, Tükenmişlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8810

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.