Görme Engelli Altıncı Sınıf Öğrencilerine Hücre Konusunun Öğretimi

Fatih Yazıcı, Mustafa Sözbilir

ÖZ

Bu çalışmada; görme engelli 6. sınıf öğrencilerine, Fen Bilimleri dersindeki ‘Hücre’ konusuna ait fen kavramlarının öğretimine yönelik bir modelin tasarım süreci ve tasarımın etkililiği değerlendirilmiştir. Öğretim tasarımı için ADDIE modelinin esas alındığı bu araştırma Tasarım Tabanlı Araştırma (TTA) yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Üç aşamalı öğretim tasarımının ilk aşamasında, görme engelli altı öğrencinin fene (Fen Bilimleri dersine) yönelik bireysel öğrenme ihtiyaçları ile ‘Hücre’ konusunda yer alan temel kavramları öğrenme düzeyleri belirlenmiştir. İkinci aşamada ise belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda öğretim materyalleri ve etkinlikleri tasarlanmış ve tasarlanan bu öğretim modeli 6. sınıfta öğrenim gören görme engelli dokuz öğrenciyle denenmiştir. Son aşamada ise tasarlanan öğretim modelinin uygulanabilirliği, kullanışlılığı ve kavram öğrenimine katkıları açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak yarı yapılandırılmış gözlem ve görüşme formları kullanılmış, elde edilen nitel veriler betimsel analiz yaklaşımı izlenerek çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda belirlenen ihtiyaçları gidermeye yönelik ortaya koyulan tasarımın, ‘Hücre’ konusuna ait kavramların öğrenciler tarafından etkili bir şekilde öğrenilmesine ve ilgili kazanımlara ulaşılmasına katkı sağladığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Görme engelli, Kavram öğretimi, Tasarım tabanlı araştırma, ADDIE öğretim tasarımı, Hücre


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8765

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.