Lise Öğrencilerinin Öğretmene Güvenleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkide Okula Karşı Tutum, Okula Yabancılaşma ve Okul Tükenmişliğinin Doğrudan ve Dolaylı Rolü

Servet Atik, Niyazi Özer

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin akademik başarılarına etki eden öğretmenlere güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği değişkenlerinin hem birbirleriyle olan ilişkilerinin hem de akademik başarıyla olan ilişkilerinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemi, Malatya ili Battalgazi merkez ilçesindeki Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrencilerden cinsiyet ve sınıf düzeyleri dikkate alınarak tabakalı örnekleme tekniği ile belirlenen 2.291 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak beş bölümden oluşan bir test bataryası kullanılmıştır. Test bataryasının birinci bölümü demografik bilgilerden, ikinci bölümü “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)”ndan, üçüncü bölümü “Okula Karşı Tutum Ölçeği”nden, dördüncü bölümü “Öğrenci Yabancılaşma Ölçeği”nden beşinci bölümü ise “Öğretmene Güven Ölçeği”nden oluşmaktadır. Elde edilen veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında kuramsal bilgilere dayalı olarak geliştirilen denemelik model ve bu modelin alternatifi olarak geliştirilen 3 model için 10 hipotez oluşturulmuştur. Yapılan analizler sonucunda bu hipotezlerden 8’i kabul edilmiş 2’si ise reddedilmiştir. Bu araştırma ile oluşturulan modelin yapısal eşitlik modeli kullanılarak çözümlenmesi sonucunda öğretmenlere güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği değişkenlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak öğrencilerin akademik başarılarını etkilediği belirlenmiştir. Öğretmene güven, okula karşı tutum, okula yabancılaşma ve okul tükenmişliği değişkenleri birlikte akademik başarıdaki varyansın yaklaşık %12’sini açıklamaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Lise öğrencileri, Akademik başarı, Öğretmene güven, Okula karşı tutum, Okul tükenmişliği, Okula yabancılaşma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8500

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.