İngilizce Öğretmenlerinin Kalitesini Artırmaya Yönelik Öğretmen Ölçme ve Değerlendirme Model Önerisi

Sabahattin Yeşilçınar, Abdulvahit Çakır

ÖZ

Öğrencilerin başarısını etkileyen en önemli etkenlerden birisi öğretmen kalitesidir. Kaliteli öğretmen seçebilmenin ön koşulu da güvenilir, geçerli ve adil bir ölçme ve değerlenme sisteminin olmasıdır. Bu konuda paydaşların düşünceleri de önemlidir. Çünkü onların algıları sınavların sonuçsal geçerliği hakkında bilgi vermektedir. Bu karma yöntem araştırmasında, gerekli bilgi, beceri ve tutuma sahip kaliteli İngilizce öğretmen adaylarını seçebilecek bir atama modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın nitel kısmına 78 paydaş, nicel kısmına ise 271 İngilizce öğretmeni katılmıştır. Pedagojik formasyonu olanlar da ataması yapıldığından hem öğretmen hem de öğretmen adayları örnekleminde öğretmenlik bölümlerinden ve diğer bölümlerden (örn. İngiliz Dili ve Edebiyatı) katılımcılar bulunmaktadır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşmeler, odak grup görüşmeleri ve doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Nicel veriler için ise araştırmacılar tarafından geliştirilen ve geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış İngilizce Öğretmenlerinin Atamaya Yönelik Tutum Ölçeği’nden faydalanılmıştır. Nicel veri analizinde SPSS, nitel veri analizinde de içerik analizi kullanılmıştır. Kod ve kategoriler önce elle oluşturduktan sonra veri kaybını önlemek için NVivo 12 programı kullanılmıştır. Nicel veriler, İngilizce öğretmenlerinin mevcut atama modeline karşı olumsuz tutum sergilediklerini göstermiştir. Nitel veriler, nicel verileri doğrulamış ve ‘yapı-alakasız varyans’ ve ‘yetersiz temsil’ gibi sınavın sonuçsal geçerliğini düşüren faktörlerden dolayı mevcut atama modelinin adil olmadığını göstermiştir. Bu bağlamda, öğretmen adaylarının bilgi, beceri ve tutumlarını değerlendirebilen yeni bir model geliştirilmiştir. Önerilen modelin nitelikli öğretmenlerin seçilmesine ve dolayısıyla ülkedeki yabancı dil eğitimi kalitesinin artmasına pozitif katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen değerlendirmesi, Öğretmen ataması, Türkiye’de İngilizce, Sonuçsal geçerlik, Ket vurma etkisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8463

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.