Sayı Duyusu Temelli Öğretimin Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Özyeterliklerine ve Performanslarına Etkisi

Çiğdem Alkaş Ulusoy

ÖZ

Bu çalışmada sayı duyusu temelli öğretimin öğrencilerin matematiğe ilişkin özyeterlikleri ve performanslarına etkisi incelenmiştir. Matematiğe ilişkin özyeterlikler, matematik özyeterliği ile sayı duyusuna yönelik özyeterlikten oluşmaktadır. Öğrencilerin matematik performanslarını ise sayı duyuları, problem çözme başarıları, matematik başarıları ile günlük hayattaki matematiği fark edebilmeleri oluşturmaktadır. Bu çalışma, deneysel bir çalışmadır. Nicel araştırma desenlerinden öntest-sontest kontrol gruplu desen kullanılmıştır. Çalışma, Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan bir devlet okulunda altıncı sınıfa devam eden bir grup üzerinde uygulanmış ve 13 hafta ders planlarının, 2 hafta ölçeklerin uygulanması olmak üzere toplam 15 hafta sürmüştür. Bu süreçte deney grubundaki öğrenciler sayı duyusu temelli bir öğretimden geçerken, kontrol grubundaki öğrenciler öğretmenlerinin genellikle ders kitabından yararlanarak sürdürdüğü öğretimle devam etmişlerdir. Çalışmanın, sayı duyusunun betimlenmesinden öte, uzun süre ile uygulanan bir öğretim planı çerçevesinde sayı duyusunun gelişimini incelemesi, ayrıca bu gelişim sürecinde diğer bazı değişkenlerdeki değişimi de araştırması açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmada öğrencilerin sayı duyularını belirlemek amacıyla “Sayı Duyusu Testi”, öz-yeterliklerini ölçmek amacıyla “Matematiğe Karşı Özyeterlik Algısı Ölçeği”, sayı duyusuna yönelik özyeterliklerini belirlemek için “Sayı Duyusuna Yönelik Özyeterlik Ölçeği”, günlük hayattaki matematiği ne kadar fark ettiklerini belirlemek için “Günlük Hayatta Matematik Anketi”, problem çözme başarılarını ölçmek amacıyla “Problem Çözme Testi”, matematik başarılarını belirlemek için ise dönem sonu notu kullanılmıştır. Veriler SPSS 15.0 paket programı kullanılarak MANOVA analizi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında sayı duyusu temelli bir öğretim sürecinden geçen öğrencilerin geçmeyenlere göre sayı duyularının, günlük hayattaki matematiği fark edebilmelerinin ve problem çözme başarılarının anlamlı bir şekilde geliştiği gözlenmiştir. Yapılan sayı duyusu temelli öğretim, öğrencilerin matematik özyeterliklerinde, sayı duyusuna yönelik özyeterliklerinde ve matematik başarılarında anlamlı bir farklılaşma yaratmamıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Sayı duyusu, Sayı duyusu temelli öğretim, Öz yeterlik, Günlük hayatta matematik, Problem çözme


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8381

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.