Lise Öğrencilerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin Yordanmasında Dijital Yerliliğin ve Dijital Vatandaşlığın Rolü

Ayça Çebi, Tuğba Bahçekapılı Özdemir

ÖZ

Bu çalışmada, çevrimiçi bilgi arama stratejileri ile dijital yerlilik ve dijital vatandaşlık arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya 331 lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri Envanteri”, “Dijital Yerli Değerlendirme Ölçeği” ve “Dijital Vatandaşlık Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde, aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Sonuçlar, çevrimiçi bilgi arama stratejilerinin en iyi yordayısıcının "Dijital İletişim ve Okuryazarlık" olduğunu göstermiştir. “Dijital güvenlik”, çevrimiçi bilgi arama stratejilerini yordamada tüm alt boyutlar için önemli bir gösterge iken; “Dijital etik ve hukuk” istatistiksel olarak anlamlı bir gösterge olarak bulunmamıştır. Ayrıca, “Çoklu görevde rahatlık” ve “İletişimde görselleri kullanma” çevrimiçi bilgi aramada davranışsal alan stratejilerinin anlamlı göstergeleri olarak bulunmuştur. Prosedürel ve meta-bilişsel alan stratejileri ise “Anlık memnuniyet ve ödüllendirme” tarafından yordanabilmiştir. Bu çalışmanın sonuçlarının, bilgiye erişim ve bilginin kullanımı açısından dijital yerlilere rehberlik edecek olan eğitimcilere ve ebeveynlere yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Çevrimiçi bilgi arama stratejileri, Dijital yerlilik, Dijital vatandaşlık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8379

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.