Ders Dışı Sporla İlgili Oyunların Lise Öğrencilerinin Davranış Örüntülerine Etkisi

Mümine Soytürk, Özden Tepeköylü Öztürk

ÖZ

Ders dışı etkinlik kapsamında uygulanan sporla ilgili oyun uygulamalarının lise öğrencilerinin davranış örüntülerine etkisinin incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma deneysel desende ön test- son test kontrol gruplu olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 9. sınıf kadın ve erkek karma, 15 uygulama 19 kontrol grubu olmak üzere toplam 34 lise öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmalar ders dışı etkinlik olarak yürütülmüştür. Deney grubu haftada 2 gün ve günde 2 ders saati (80 dakika) olmak üzere 10 hafta boyunca sporla ilgili oyun uygulamalarına katılmışlardır. Araştırmada öğrencilerin davranış örüntülerini belirlemek amacıyla öntest ve sontest ölçme aracı olarak “11-18 Yaş Gençler için Kendini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde öntest puanları kontrol altına alınarak ANCOVA analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre lise öğrencilerinin davranışlarında içe yönelim ve toplam sorunlu davranış puanlarında deney grubunun değerleri kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı (p<.05) ve düşük bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, lise öğrencilerinin davranış sorunlarını azaltmada kullanılan ders dışı spor tabanlı oyunların etkili uygulamalar olduğu söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Oyun, Ders Dışı Etkinlikler, Davranış Sorunları, Beden Eğitimi, Ergenlik Dönemi, Lise Öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8328

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.