Ruh Sağlığı Çalışanlarının Terapötik Sürece İlişkin Deneyimlerinin Nitel Analiz Yoluyla İncelenmesi

Nilüfer Özabacı, Ahmet Kara, Serdar Körük, Kadir Burak Salimoğlu, Safiya Yılmaz Dinç

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, ruh sağlığı çalışanlarının, terapötik sürece ilişkin deneyimlerinin, demografik değişkenler ve eğitim süreçleri dikkate alınarak keşfedilmesidir. Bu amaç doğrultusunda çeşitli ruh sağlığı çalışanların terapötik süreci nasıl yürüttüklerini keşfetmek üzere psikolojik danışmanın ön görüşme, ilişki kurma, problem tanımlama, amaç belirleme, müdahale ve sonlandırma basamaklarını içeren yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Nitel araştırma olarak yürütülen bu çalışmada fenomenolojik desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir ve profesyonel olarak ruh sağlığı hizmeti veren on altı (6 erkek, 10 kadın) profesyonelden oluşmaktadır. Katılımcılar, devlet kurumları ve özel kurumlarda çalışan, psikolojik yardım hizmeti veren, ruh sağlığı alanında en az yüksek lisans mezunu olan veya süpervizyon ile birlikte bir terapi yaklaşımına ait eğitim almış bireylerden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve cümle bazında içerik analizi tekniklerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda, her bir psikolojik danışma basamağında deneyimlenen çeşitli temalara ulaşılmıştır. Bu temalar, danışanı keşif, danışma sürecini keşif, duygusal bağ kurma, terapötik becerileri kullanma, terapötik koşulları kullanma, danışman rolleri, danışman kaygısı ve danışan kaygısı olarak isimlendirilmiştir. Bu temalara ek olarak, Türk kültürüne özgü terapötik süreç ile ilgili farklılıklara ve beklentilere ilişkin temalar olarak belirlenen yetersiz otonomi, zedelenmiş sınırlar, kural dışılık ve danışma sürecine ilişkin algılar temaları da açıklanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Terapötik süreç, Ruh sağlığı hizmeti, Terapötik süreç basamakları


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8299

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.