Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan İlkokul Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazılarının İncelenmesi

Özlem Baş, Ayşegül Avşar Tuncay, Ali Ekber Şahin, Bilge Gök

ÖZ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu [DEHB] olan ilkokul öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma becerisini betimlemeyi amaçlayan bu araştırma nicel, betimsel nitelikte olup genel tarama modeli tipindedir. Bu doğrultuda; DEHB tanısı konmuş ilkokul öğrencilerinin el yazısındaki okunaklılık, akıcılık ve yazının kağıdın yüzeyine yerleştirilmesi alt boyutlarından aldıkları puanların ne düzeyde olduğu; bu puanların ilaç kullanma durumuna, sınıf düzeyine, cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığı ve öğrencilerin el yazısındaki sorunların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan DEHB’li öğrencilerin yazılarını çeşitli açılardan betimlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen puanlama anahtarı kullanılmış ve öğrencilerin yazı yazarken yaptıkları hataları belirlemek için de öğrenci defterleri doküman analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın örneklemi, kolay ulaşılabilir örnekleme yoluyla seçilmiş 230 ilkokul öğrencisinin defter örneklerinden oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda DEHB tanısı konmuş ilkokul öğrencilerinin bitişik eğik yazı değerlendirme puanlama anahtarı okunaklılık ve akıcılık alt boyutlarından aldıkları puanların ilaç kullanma durumuna ve sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiği görülürken; yazının kağıdın yüzeyine yerleştirilmesi alt boyutunda anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından alt boyutlara göre farklılık değerlendirildiğinde okunaklılık, akıcılık ve yazının kağıdın yüzeyine yerleştirilmesi alt boyutlarının tümünde anlamlı farklılık olduğu ve bu farkın da kız öğrenciler lehine olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte yazım hataları açısından öğrencilerin defterleri incelendiğinde ise harf şekillerini yanlış yapma, harfler arası bağlantıları yapamama, kalem basıncının yetersiz olması, satır takibi yapamama, dik temel yazıyı kullanma eğilimi ve yorgunluk sorunları her sınıf düzeyinde görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Bitişik eğik el yazısı, İlkokul, Akıcılık, Okunaklılık


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8161

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.