Öğrencilerin Ders Seçim Kararlarında Rol Modelleri ve Pozitif Sözlü İletişimin Etkileri

Ersin Eskiler, Hüseyin Fatih Küçükibiş

ÖZ

Bu araştırmanın amacı a) öğrencilerin seçmeli ders seçim niyetlerinde, rol modellerinin ve pozitif sözlü iletişimin etkisini belirlemek, b) rol model alma ile ders seçim niyeti arasındaki ilişkide pozitif sözlü iletişimin aracılık etkisini tespit etmek ve c) beden eğitimi ve spor (BES) ile ilgili ders tercihinde hangi rol modelin daha etkili olduğunu ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Bursa ilindeki dört farklı ilçede (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl) öğrenimine devam eden, 813 (%56.3) erkek ve 632 (%43.7) kız olmak üzere toplam 1445 öğrenciden ( yaş =14,43±1,42) veriler elde edilmiştir. Veri analizinde, SPSS 20 ve AMOS paket programları aracılığı ile betimsel istatistikler (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma), açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ve değişkenler arası yapısal ilişkileri belirlemek amacıyla yapısal eşitlik modellemesinden (YEM) yararlanılmıştır. BES ile ilgili derslerin seçiminde etkili olan referans grupları görece önem sırasına göre; baba, akran grup, beden eğitimi ve spor öğretmeni ve sporcular şeklinde sıralanmaktadır. Oluşturulan yapısal eşitlik modelinde rol model ve pozitif sözlü iletişimin, ders seçim niyetindeki değişimi %67 ile %77 aralığında açıkladığı belirlenmiştir. Ayrıca rol model alma ve ders seçim niyeti arasındaki ilişkide pozitif sözlü iletişimin aracılık etkisine sahip olduğu ortaya konmuştur. Mevcut çalışma sonuçları alanyazın ışığında değerlendirilip, ilgili alanda faaliyet gösteren uygulayıcı ve araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Beden Eğitimi ve Spor, Ders Seçim Kararı, İlk ve Orta Öğretim, Aracılık Etkisi, YEM


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8143

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.