Lise Öğrencilerinin Kariyer Uyumu ve Yaşam Doyumu İlişkisinde Gelecek Yöneliminin Aracı Rolü

Ayten Bölükbaşı, Oğuzhan Kırdök

ÖZ

Bu araştırma, lise öğrencilerinin kariyer uyumu ve yaşam doyumu ilişkisinde gelecek yöneliminin aracı rolünün olup olmadığının incelendiği ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma grubu, lise 9., 10., 11. ve 12. sınıfa devam etmekte olan 321 kız, 296 erkek olmak üzere toplam 617 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 14 ile 18 yaş aralığındadır. Araştırmada lise öğrencilerinin kariyer uyumuna ilişkin veriler “Kariyer Uyum Yetenekleri Ölçeği”, yaşam doyumuna ilişkin veriler “Yaşam Doyumu Ölçeği”, gelecek yönelimine ilişkin veriler ise “Yaşam Yönelimi Testi” ve “Umut Ölçeği” toplam puanı yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca kişisel bilgiler için “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın verilerinin analizinde korelasyon analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ve aracılık analizi kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS ve AMOS programları kullanılmıştır. Araştırmada yapılan analizler sonucunda kariyer uyumunun yaşam doyumuyla ilişkisinde gelecek yöneliminin tam aracılık rolüne sahip olduğu bulunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kariyer uyumu, Yaşam doyumu, Gelecek yönelimi, Lise öğrencileri, Aracılık analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8090

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.