Kelimesel Ritim Öğrenme Stratejisiyle Ritim Kalıplarının Öğrenilmesinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Ritim Diktesi Başarılarına Etkisi

Hamit Yokuş

ÖZ

Ritim müzik eğitiminin en temel konularından biridir ve müzik eğitimi sürecinde okulöncesinden yükseköğretime, genel, özengen ve mesleki eğitim kapsamında ister çalgı eğitimi ister müzik teorisi eğitimi olsun ritim eğitimine yer verilmektedir. Bu araştırmanın amacı, kelimesel ritim öğrenme stratejisinin müzik öğretmeni adaylarının ritim diktesi başarıları üzerindeki etkisini saptamaktır. Bununla birlikte, araştırmada çalışma grubunun ritim öğrenmeye ilişkin kullandıkları stratejiler ile ilgili görüş ve düşüncelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu (n=20), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında eğitimine devam eden ve Müziksel İşitme Okuma Yazma II dersini alan 1. sınıf müzik öğretmeni adayları oluşturmaktadır. Araştırma, hem nicel hem de nitel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test etmek için “Ritim Diktesi Testi” kullanılmıştır. Ayrıca, grupların dikte yazarken izledikleri yolu ve ritim diktesinin zorluğu ile ilgili düşüncelerini ortaya koymak için öntest ve sontest sonrasında görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarının ritim diktesi toplam puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, kelimesel ritim öğrenme stratejisinin bileşik ritim kalıplarını dikte etmedeki etkililiği ortaya konmuştur. Ayrıca, kelimesel ritim öğrenme stratejisinin deney grubunun tamamı tarafından benimsendiği, ritim kalıplarını algılamasında etkili olduğu ve testi dikte etmelerini kolaylaştırdığı belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Müzik eğitimi, Ritmik algılama, Ritmik hatırlama, Ritim öğrenme stratejileri, Bileşik ölçüler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8060

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.