Matematik Öğrenme-Öğretme Sürecinde Matematik Okuryazarlığına Odaklanan Makalelerin Tematik Analizi

Tuğçe Kozaklı Ülger, Işıl Bozkurt, Murat Altun

ÖZ

Matematik okuryazarlığı başarı düzeyinin nasıl artırılabileceği hususu matematik eğitimi ile ilgili çalışmaların odağına yerleşmiştir. Mevcut durumda çok sayıda araştırma olmasına rağmen bunların yöntemlerini, içeriğini, matematik okuryazarlığının hangi bileşeni ile ilgili olduğu gibi hususlarda ayrıntılı bir çalışmaya rastlanamamıştır. Bu çalışmanın amacı eğitim-öğretim sürecinde matematik okuryazarlığına odaklanan makalelerin tematik analizini yapmak suretiyle araştırılan hususların nitelik ve nicelik bakımından ihtiyacı ne ölçüde karşıladığını, ne tür araştırmalara ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktır. Bununla birlikte matematik okuryazarlığını konu alan çok sayıda (181) çalışmanın olması, yapılacak tematik analizden önce makalelerin sınıflanması ihtiyacını doğurmuştur. Okul Matematiğinin İlkeleri (eşitlik, müfredat, öğretim, öğrenme, değerlendirme ve teknoloji) referans alınarak, makalelerin bir ön tasnifi yapıldıktan sonra ilkelerden en az birine uyan 74 makale analiz edilmek üzere belirlenmiştir. Bu çalışmada, incelenen makalelerin genel özellikleri (yayınlandıkları dergilerin türleri ve yayın yılı), gerekçeler, amaç, araştırma yöntemleri, örneklem, sonuçlar ve önerileri analiz edilip sunulmuştur. Bu çalışmada incelenen araştırmalarda iki temel kategori belirlenmiştir: (i) Bilgiyi özetlemek suretiyle bir durumu tasvir edip daha kolay algılanabilir hale getirmek, (ii) Problemi belirleyip bu problemin çözümü için model önermek, bu modeli denemek ve değerlendirmek suretiyle matematik okuryazarlığı başarı düzeyini yükseltmeyi sağlamaktır. İncelenen araştırmaların çoğu birinci kategoride sınıflanmaktadır. İkinci kategorideki araştırmaların ise sayıca yetersiz olduğu görülmüştür. Özellikle matematik okuryazarlığı problemlerinin çözümünde yaşanan zorlukları rapor eden araştırmaların sonuçları, öğretimi iyileştirmek için bir hareket noktası olabilir ve bu tür araştırmaların çoğaltılması ihtiyaç olarak görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Matematik okuryazarlığı, Matematik öğrenme-öğretme süreci, Tematik analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.8028

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.