Görme Yetersizliği Olan ve Olmayan Çocuklarda Anne-Çocuk Etkileşiminin Karşılaştırılması

Ayşegül İrtiş, Selda Özdemir

ÖZ

Bu araştırmada ağır görme yetersizliği (AGY), az gören (AG) ve normal gelişim gösteren (NGG) çocuklarla anneleri arasındaki etkileşimsel davranışların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya 2-6 yaşları arasında AGY (n=20), AG (n=11) ve NGG'li (n=20) çocuklar ve anneleri katılmıştır. Çalışma grubunda yer alan ebeveynlerin çocukları ile olan etkileşimlerinde video kayıtları alınmış ve alınan video kayıtları Ebeveyn Davranışını Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonu (EDDÖ-TV) ve Çocuk Davranışını Değerlendirme Ölçeği Türkçe Versiyonu (ÇDDÖ-TV) uygulanarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, AGY olan çocuklar ile NGG'li çocuklar arasında ÇDDÖ-TV'nin tüm boyut ve maddelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. NGG'li çocukların anneleri ile AG olan ve AGY olan çocukların anneleri arasında EDDÖ-TV'nin tüm alt boyut ve maddelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları, erken çocukluk döneminde AGY, AG olan ve NGG'li çocuklar ile ebeveynlerinin etkileşimsel davranışları bağlamında ilgili araştırmalar çerçevesinde tartışılmış ve ileri araştırmalara yönelik önerilere yer verilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Ağır görme yetersizliği olan çocuklar, Az gören çocuklar, Anne-çocuk etkileşimi, Yanıtlayıcı etkileşim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7997

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.