Taşımalı ve Merkezi Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Obezite ve Serbest Zaman Düzeylerinin Farklı Değişkenlerle İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği)

Nebi Tepe, Fethi Arslan

ÖZ

Araştırmanın amacı taşımalı ve merkezi ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite, obezite ve serbest zaman düzeyleri değişkenlerinin incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma modeline göre gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu, Şanlıurfa iline bağlı dokuz merkezi ortaokul, dokuz taşımalı ortaokul olmak üzere toplam 18 ortaokulda öğrenim gören 1474 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmadaki taşımalı ortaokul katılımcılarının 397’si erkek, 325’i kadın cinsiyetine, merkezi ortaokul katılımcılarının 411’i erkek, 341’i kadın cinsiyetine sahiptir. Araştırmada, Baecke’nin Fiziksel Aktivite Alışkanlığı Anketi (FAAA) (Baecke Habitual Physical Activity) kullanılmıştır. Veri analizinde, frekans dağılımları, aritmetik ortalama, kay-kare (ChiSquare) testi, Kolmogorov-Smirnow ve Shapiro-Wilk analizleri, Spearman korelasyon analizi ile guruplar arası farklar için Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda merkezi ortaokul erkek öğrencilerinin, taşımalı ortaokul erkek öğrencilerinden okul ve spor değişkenlerinde daha fazla fiziksel aktiviteye katıldıkları, serbest zamanlarının ise daha az olduğu görülmüştür. Merkezi ortaokul kadın öğrencilerin, taşımalı ortaokul kadın öğrencilerine göre spor aktivitelerine daha fazla katıldıkları görülmüştür. Taşımalı ve merkezi ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin fiziksel aktivite, obezite ve serbest zaman değişkenleri arasında .05 seviyesinde anlamlı ilişki bulunmuştur. Araştırmada çıkan sonuçlar ilgili alanyazınla desteklenerek tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Taşımalı Ortaokul, Merkezi Ortaokul, Fiziksel Aktivite, Serbest Zaman, Obezite


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7981

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.