İş Özellikleri ve İş-Yaşam Dengesi İlişkisinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi

Şule Polat, Murat Özdemir

ÖZ

Bu araştırmada, öğretmenlik mesleğinin iş özellikleri (ÖMİÖ) ile öğretmenlerde iş-yaşam dengesi (ÖİYD) ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma Ankara ili dokuz merkez ilçesindeki kamu liselerinde çalışan 413 öğretmenin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri İş-Yaşam Dengesi Ölçeği (İYDÖ) ve Öğretmenlik Mesleği İş Özellikleri Ölçeği (ÖMİÖÖ) ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde standart sapma, aritmetik ortalama, Pearson korelasyon katsayısı, doğrulayıcı faktör analizi ve çok değişkenli regresyon analizi kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlik mesleği iş özellikleri ile katılımcıların iş-yaşam dengesine yönelik görüşleri arasında manidar bir korelasyon bulunduğu gözlemlenmiştir. İYDÖ’nün boyutları açısından değerlendirildiğinde; iş yaşam uyumu boyutu ile ÖMİÖ arasında pozitif yönde ve manidar bir ilişki; kendine zaman ayırma boyutu ile ÖMİÖ arasında ise negatif yönlü ve manidar bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonuçları ise öğretmenlik mesleği iş özelliklerinin iş-yaşam dengesinin anlamlı bir yordayıcısı olmadığını ortaya koymuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenlik mesleği iş özellikleri, İş yaşam dengesi, Öğretmen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.7944

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.