STEM Yaklaşımı ile Basınç Konusu Öğretiminin Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve STEM’e Yönelik Tutumlarına Etkisi

Hasan Özcan, Esra Koca

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, basınç konusunda STEM yaklaşımı ile geliştirilen bir öğretim modülünün, öğrencilerin akademik başarılarına ve STEM’e yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada karma yöntem araştırması desenlerinden açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutunda ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen, nitel boyutunda ise olgubilim deseninden faydalanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde, Türkiye’de yer alan büyükşehirlerden birinin ilçesine bağlı bir köy okulunda öğrenim görmekte olan 7. sınıf öğrencisi 33 kişiden oluşmaktadır. Basınç konusunun öğretiminde, deney grubunda STEM eğitimi kullanılırken kontrol grubunda öğretim programının ön gördüğü yaklaşım kullanılmıştır. Akademik başarı testi, STEM’e yönelik tutum ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve öğrenci günlükleri çalışmada kullanılan veri toplama araçlarıdır. Araştırma sonucunda, akademik başarı açısından deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Aynı zamanda STEM’e yönelik tutumlar açısından da deney grubu ile kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Nicel verilerden elde edilen sonuçların daha derinlemesine incelenmesi için öğrencilerin STEM eğitimine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler ile öğrenci günlüklerinin içerik analizi sonucu duygu ve düşünceler, olumlu yönler, kazanılan beceriler ve özellikler, yaşanan sorunlar ve öğrenme süreci olmak üzere 5 tema ve 26 kod elde edilmiştir. Basınç konusunun öğretiminde STEM temelli uygulamalara yer verilmesinin, öğrencilerin akademik başarı ile tutum puanları üzerinde artış sağladığı ve öğrencilerin STEM eğitimine ilişkin olumlu düşünceler geliştirmelerine yardımcı olduğu görülmüştür. Gelecek çalışmalarda STEM eğitimi uygulamalarının öğrencilerin özyeterlik inançları, yaratıcı problem çözme becerileri, iletişim becerileri gibi farklı değişkenler üzerindeki etkileri araştırılabilir.

ANAHTAR KELİMELER

Akademik başarı, Basınç, Ortaokul öğrencileri, STEM eğitimi, STEM öğretim modülü, Tutum


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7902

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.