Kendini İzleme Öğretimi Destekli Not Alma Becerileri Öğretiminin Okuduğunu Anlamaya Etkisi

İlhan İlter

ÖZ

Bilişsel yeteneklerin bir bileşimi olarak tanımlanan not alma, sadece yazmaktan daha fazlasını gerektirir. Çünkü not alma okuyucuyu anlama ve yazma sürecine başlatan; bilgiyi kodlamayı, anlaşılır bir şekilde organize etmeyi, sentezlemeyi ve geri çağırmayı gerektiren bilinçli bir eylemdir. Bu çalışmanın amacı kendini izleme öğretimi destekli not alma becerilerine dayalı öğretim uygulamasının endişe düzeyinde okuyucular olduğu belirlenen üç ilkokul dördüncü sınıf öğrencisinin okuduğunu anlama becerisi üzerine etkisini değerlendirmektir. Öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyi “Yanlış Analiz Envanteri” kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma, tek denekli araştırma modellerinden denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama modeli ile tasarlanmıştır. Katılımcıların toplu yoklama ve izleme oturumlarında okuduğunu anlama performansı bilgilendirici metinlere dayalı basit ve derinlemesine anlamayı ölçen okuduğunu anlama soruları ile değerlendirilmiştir. Öğretim uygulaması sonunda ise katılımcılardan sosyal geçerlik verisi toplanmıştır. Elde edilen sonuçlarda, öğretim uygulamasının her bir öğrencinin okuduğunu anlama ve not alma becerilerine önemli düzeyde katkılar sağladığı; devamında verilen kendini izleme becerisi öğretimi sonunda ise bütün öğrencilerin okuduğunu anlama düzeyinin endişe düzeyinden öğretim düzeyine (Anlama düzeyleri >%70) eriştiği gözlenmiştir. Sosyal geçerlik sonuçları öğrencilerin metinleri okurken harfi harfine kopyalama yerine daha tutarlı ve özgün notlar çıkararak okuduklarını daha iyi anladığını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okuduğunu anlama, Not alma, Not alma becerisi öğretimi, Doğrudan öğretim, Kendini izleme becerisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7862

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.