Fransız ve Türk Okulu Ortaokul Öğrencilerinin Değer Algılarının Karşılaştırılması

Cemil Öztürk, Tuğba Kafadar

ÖZ

Bu araştırmada Fransız okulu ve Türk okulu 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin değer algılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojiye (olgubilim) göre tasarlanmış ve araştırma kapsamında öğrenciler, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemesine göre belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; her iki okul öğrencileri değer kavramına ilişkin benzer olarak bir şeye verilen önem, paha ve kıymet yönünde açıklamalar yapmışlardır. Bu açıklamaya ilişkin Fransız okulunun öğrencileri daha fazla türde değerler ifade etmişlerdir. Her iki okulun öğrencileri sıklıkla; evrenselcilik-ilgi, nadiren ise Türk okulunun öğrencileri güç-baskınlık, Fransız okulunun öğrencileri ise evrenselcilik-doğa kategorilerine ilişkin değerlere sahip olmaları gerektiğini, değer öncelikleri ve evrensel değer algılarında ise her iki okulun öğrencileri birçok benzer ve farklı değerler ifade etmişlerdir.

ANAHTAR KELİMELER

Değer, Değerler eğitimi, Fransa, Türkiye, Karşılaştırmalı eğitim


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7837

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.