Doğa Kampı Eğitiminin Deneyimsel Sonuçları

Gizem Karakaş, Hande Baba Kaya, Atike Yılmaz

ÖZ

Günümüzde teknoloji ve yapılaşmayla yeni nesil tarafından giderek unutulan ya da neredeyse bilinmeyen doğa kavramı, farkındalığı arttırılmaya önem verilmesi gereken bir değerdir. Bilindiği üzere, öğrencilerin serbest zamanlarında açık alan aktivitelerinde aktif olarak bulunmaları gelişimleri açısından son derece önemlidir. Bu açıdan, öğrencileri açık alan aktivitelerine yönlendirerek farkındalık oluşturmak fikrinden yola çıkılarak; çalışma, doğa kampına katılan öğrencilerin, kamp öncesi ve sonrası beklenti ve deneyimleri ile ilgili görüşlerini Erikson’un psikososyal gelişim kuramı çerçevesinde incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, kampa katılan öğrencilerle kamp öncesinde ön görüşmeler ve kamp sonrasında son görüşmeler durum çalışması kullanılarak yapılmıştır. Araştırma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında özel bir ilköğretim okulunda 4. sınıfta öğrenim gören 41 öğrenci oluşturmaktadır. Ankara Eğriova Milli parkında gerçekleştirilen kamp, okul zamanı dışında hafta sonu etkinliği olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubu içerisinden kolayda örnekleme yöntemine göre seçilen dokuz öğrenci (yedi erkek, iki kız) çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Öğrencilerin beklenti ve deneyimleri ile ilgili bilgi almak için yarı yapılandırılmış görüşme formu ile bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda kamp öncesi üç tema ve kamp sonrası üç tema olmak üzere toplam altı ana tema oluşmuştur. Kamp öncesi görüşmelere ait ana temalar; psikososyal beklenti, aktivite yapabilme beklentisi ve ortamla ilgili beklenti olurken; kamp sonrasına ait ana temalar ise psikososyal kazanım, aktivite yapabilme kazanımı ve ortamla ilgili kazanımlar olmuştur. Bu ana temalara ait on beş alt tema ve çeşitli kodlar belirlenmiştir. Bu araştırmada kamptan önce beklentilerini dile getiren öğrencilerin kamp sonunda beklentilerinin olumlu yönde karşılandığı gözlemlenmiştir. Kamp deneyiminin çocukların psikososyal gelişimlerine önemli katkı sağlayarak, çocukların kamp kavramını öğrenmelerine ve deneyimlemelerine imkân sağlamıştır. Öğrenciler doğa kampı sonrasında, doğada fiziksel etkinlik yapmayı video oyunları oynamaktan daha eğlenceli bulduklarını, tablet ya da bilgisayar olmadan da zaman geçirilebileceği farkındalığı kazandıklarını ifade etmişlerdir. Çalışkanlığa karşı aşağılık evresinde olan çocukların desteklenmesi onların yeterlik duygusunun gelişmesine, kendilerinin farkına varmalarına ve özgüvenlerinin artmasına sebep olmuştur. Erikson’un psikososyal gelişim kuramı kapsamında, çocukların başarı duygusunun arttırılmasına yönelik teşvik edici ve yönlendirici olarak yapılan bu faaliyetlerin öğrencilerden alınan geribildirimlerle olumlu sonuçlar doğurduğu görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

Doğa kampı, Açık alan aktiviteleri, Beklenti, Deneyim, Erikson’un psikososyal gelişim kuramı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7587

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.