İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Okuma Kaygıları, Akıcılıkları, Motivasyonları ve Okuduğunu Anlamaları Arasındaki İlişkiler

Ahmet Yamaç, Zuhal Çeliktürk Sezgin

ÖZ

Bu araştırmanın amacı okuma kaygısı, okuma akıcılığı, okuduğunu anlama ve okuma motivasyonu arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmanın katılımcıları ilkokul dördüncü sınıfta öğrenim gören 128 öğrenciden oluşmaktadır. Yordayıcı korelasyonel araştırma desenine dayalı olarak temellendirilen bu çalışmada içsel ve dışsal motivasyon, okuma kaygısı, okuma akıcılığı ve okuduğunu anlama arasındaki doğrudan ve dolaylı ilişkilerle ilgili hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre içsel motivasyonun okuduğunu anlama üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye, dışsal motivasyonun okuma akıcılığı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan dışsal motivasyon okuduğunu anlamanın doğrudan bir yordayıcısı değilken, okuma akıcılığı üzerinden okuduğunu anlamayı pozitif yönde etkilediği saptanmıştır. Bir başka bulguya göre de, okuma akıcılığının okuduğunu anlama üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye, okuma kaygısı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Okuma kaygısının, okuduğunu anlamayı anlamlı ve negatif yönde etkilemesi araştırmanın bir başka bulgusudur.

ANAHTAR KELİMELER

Okuduğunu anlama, Okuma kaygısı, İlkokul öğrencileri, Okuma akıcılığı ve okuma motivasyonu


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7555

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.