Olasılık Konusunun Anlamaya Dayalı Tasarım ile Öğretimi: Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Görüşleri Üzerine Bir İnceleme

Abdullah Açar, Bahar Ercan, Sertel Altun

ÖZ

Bu çalışmada, olasılık konusunun 10. sınıf öğrencilerine anlamaya dayalı tasarım (UbD) ile hazırlanan dersler yoluyla öğretimin öğrencilerin olasılık başarıları ve tutumları üzerinde nasıl bir etki yarattığı ve bu sürece ilişkin öğrenci görüşleri incelenmiştir. Araştırma gömülü deneysel model olarak kurgulanmıştır. Öğrencilerin olasılığa yönelik tutumu Bulut’un (1994) geliştirdiği ölçekle, başarı ise araştırma kapsamında geliştirilen başarı testiyle ölçülmüştür. Öğrenci görüşleri bireysel görüşme yoluyla toplanmıştır. Yapılan analizlere göre uygulanan öğretimin deney grubunun başarısını ön teste göre anlamlı olarak yükselttiği ama son testlerde kontrol grubuna göre anlamlı bir fark yaratmadığı, deney grubunun tutum düzeyini ise hem ön teste göre hem de kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükselttiği belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler derslerin işlenişi ve derse katkı sağlama noktasında olumlu görüş belirtmişler, karar vermede olasılığın önemini vurgulamışlardır.

ANAHTAR KELİMELER

Anlamaya Dayalı Tasarım (UbD), Olasılık öğretimi, Matematik eğitimi, Karma desen


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7168

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.