Öğretmen Adaylarının 21. yy. Öğrenen Becerileri Kullanımları ve 21. yy. Öğreten Becerileri Kullanımları Arasındaki İlişki

Derya Orhan Göksün, Adile Aşkım Kurt

ÖZ

Bu çalışmanın temel amacı, öğretenler kendi öğrenmelerine paralel biçimde öğretirler denencesini 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri açısından test etmektir. Bu amaca ulaşmada nicel araştırma yaklaşımları çerçevesinde tekil tarama, ilişkisel tarama ve nedensel karşılaştırma araştırması birlikte işe koşulmuştur. Çalışmanın katılımcıları küme örnekleme tekniği ile belirlenmiş ve 54624 öğretmen adayından 2506 öğretmen adayı araştırmanın katılımcılarını oluşturmuştur. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımlarını ölçen iki farklı veri toplama aracı, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yürütülerek geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğrenen becerileri alt boyutlarını (bilişsel, otonom, işbirliği ve esneklik, yenilikçilik becerileri) kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri alt boyutlarını (yönetsel, teknopedagojik, onamacı, esnek öğretme, üretimsel beceriler) kullanımları orta düzeyin üzerindedir. Buna ek olarak, öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları üniversite, bölüm ve üniversite*bölüm değişkenleri açısından farklılaşmaktadır. Çalışma kapsamında 21. yy. öğrenen becerilerinin tüm at boyutları kullanımın 21. yy. öğreten becerileri kullanımını yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

21. yy. öğrenen becerileri, 21. yy. öğreten becerileri, Öğretmen adayları, Öğretmen eğitimi, MANOVA, YEM


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7089

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.