Ortaokul Öğrencilerinde Okul Doyumu, Okuldaki Pozitif Yaşantılar ve Mutluluk Arasındaki İlişki

Bülent Baki Telef

ÖZ

Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu ve okuldaki pozitif yaşantılar arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale il merkezinde 6., 7. ve 8. sınıflarda öğrenim gören 328 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin 175'i (%53) kız, 153'ü (%47) erkektir. Katılımcıların 114'ü (%35) 6. sınıf, 130’u (%39) 7. sınıf, 84’ü (%26) 8. sınıf öğrencisidir. Araştırma verileri Okul Çocuklarının Mutluluk Envanteri, Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği ve Çocuklar İçin Kapsamlı Okul Doyumu Ölçeği ile toplanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin mutlulukları ile okul doyumu ve okuldaki pozitif yaşantılar arasında pozitif yönde anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonuçları okul doyumu, sebat ve iyimserliğin ortaokul öğrencilerinin mutluluklarının önemli yordayıcısı olduğunu göstermiştir. Bulgular literatür doğrultusunda tartışılmış ve uygulamaya dönük önerilerde bulunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Mutluluk, Okul doyumu, Okulda pozitif yaşantılar, Ortaokul öğrencileri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2020.5587

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.