İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul-Aile İlişkileri Konusunda Yapmaları Gereken ve Yapmakta Oldukları İşler

Mehmet ÖZBAŞ, Yusuf BADAVAN

ÖZ

Bu araştırma ile ilköğretim okulu yöneticilerinin okul-aile ilişkileri konusunda yapmaları
gereken ve uygulamada yapmakta oldukları işlerin düzeyine ilişkin yönetici ve veli görüşleri ile
bu görüşler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunup bulunmadığının belirlenmesi
amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki
ilçelere bağlı ilköğretim okullarında görev yapan 1437 yönetici ile 516.326 öğrenci velisinden
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini de 15 ilçeden yansız olarak seçilen 6’sından, yine
yansız olarak belirlenen toplam 92 ilköğretim okulundan 284 yönetici ile 384 öğrenci velisi
oluşturmuştur. Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış, faktör analizi ile madde
faktör yükleri hesaplanmıştır. Analizler sonunda kullanılan ölçeğin geçerli ve güvenilir
olduğu değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, hem veliler hem de yöneticiler için
“okul güvenliği” konusu ile ilişkili olan işler, okul-aile ilişkileri sürecinde en yüksek düzeyde
gerçekleştirilmesi gerekenler olarak görülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul-aile ilişkileri, ilköğretim okulu; okul yöneticisi; öğrenci velisi; School-family relationship; primary school, elementary school; school principal; head teacher; headmaster; parent