Temel Sayı Yeterliklerindeki Eksiklikler İlköğretim Öğrencilerinde Düşük Matematik Başarısına Neden Olabilir

Sinan Olkun, Arif Altun, Sakine Göçer Şahin, Zeynep Akkurt Denizli

ÖZ

Bireylerin matematik öğrenme güçlüğü (MÖG) olmasının nedeni hakkında iki ana hipotez vardır: Çekirdek Bozukluğu ve Erişim Bozukluğu hipotezleri. Çekirdek bozukluk hipotezine göre tam olarak ya da yaklaşık olarak nicelik işleme için gerekli olan sayı modülündeki bozuklukların matematikte öğrenme güçlüğüne (MÖG) neden olduğu iddia edilmektedir. Erişim bozukluğu hipotezine göre ise sorun, niceliğin işlenmesinde değil de nicelikleri sembollere ya da sembolleri sayıya bağlamadaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. Bu iki hipotezi test etmek için nokta sayma, sembolik sayı karşılaştırma ve zihinsel sayı doğrusu görevleri tasarlanmıştır. Katılımcılar Türkiye'de orta Anadolu bölgesindeki bir metropolden seçilen 12 farklı okul ve bu okullardan seçilen 1. sınıftan 4. Sınıfa kadar öğrenim gören 487 öğrenciden oluşmuştur. Öğrencilere müfredata dayalı aritmetik başarı testi verilmiş ve bu test puanlarına göre öğrenciler MÖG risk grubu, düşük başarı grubu, tipik başarı grubu ve yüksek başarı grubu olarak dört gruba ayrılmıştır. Elde edilen bulgular hem gruplar, hem de sınıflar arasında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. En büyük fark dördüncü sınıfa kadar kanonik nokta sayma işlemlerinde oluşmuştur. Sayı karşılaştırması görevleri birinci ve ikinci sınıfta belirleyici iken, zihinsel sayı doğrusu görevleri üçüncü ve dördüncü sınıfta daha belirleyici hale gelmiştir. Bu bulgular bize hem Çekirdek Bozukluk hipotezi hem de Erişim Bozukluğu hipotezi için deliller sunmaktadır. Sayısal yeterlik birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar çok az bir değişim göstermektedir. Gelecekteki araştırmalar kesin ve yaklaşık sayı sistemleri ve sembollere erişimin yanı sıra bu süreçleri eğitsel sinirbilim çerçevesinde ele alabilir.

ANAHTAR KELİMELER

MÖG, Temel sayı yeterlikleri, Nokta sayma, Sembolik sayı karşılaştırma, Zihinsel sayı doğrusu, Çekirdek bozukluk hipotezi, Erişim bozukluğu hipotezi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3287

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.