Ergenler için Karakter Eğitimi: Bir Araştırma Merkezine İlişkin Durum Çalışması

Tuba Çengelci

ÖZ

Bu araştırmanın amacı bir Amerikan üniversitesinde, eğitim fakültesi bünyesinde yer alan ergenlik araştırma merkezindeki kuramsal ve uygulamalı çalışmaları incelemektir. Ayrıca, merkezdeki araştırmacıların karakter eğitiminde eğitim ortamı, etkinlikler ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerine dayalı olarak durum çalışması kullanılmıştır. Merkezde gerçekleştirilen çalışmalarda yer almış olan 9 araştırmacı katılımcıları oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme ve doküman incelemesinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları araştırma merkezinde, ergen gelişiminin pozitif yönlerine ilişkin çalışmalar gerçekleştirildiğini göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların görüşleri ışığında karakter eğitiminde eğitim ortamı, etkinlikler ve değerlendirme süreci açıklanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Karakter eğitimi, Ergen, Durum çalışması


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2648

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.