Akademisyenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Bir İhtiyaç Analizi

Mustafa Koç, Muhammet Demirbilek, Ebru Yılmaz İnce

ÖZ

Bu tarama çalışması akademisyenlerin mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaçları araştırmak amacıyla yapılmıştır. Türkiye’deki büyük bir üniversitede görev yapan 228 gönüllü akademik personel araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler web-tabanlı anket formu ile toplanmış ve betimsel istatistikler, korelasyon, faktör analizi ve çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) ile çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre akademisyenlerin ihtiyaç düzeylerinin yaş ve hizmet yılıyla olumsuz yönde ve düşük düzeyde ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, uzmanlık alanı ve idari görev durumu demografik özelliklerine göre ihtiyaç düzeylerinin farklılaşmadığı belirlenmiştir. Diğer taraftan unvana, çalışma birimine ve birim konumuna göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Akademisyenler hizmet içi eğitim programlarının yüz yüze olmasını, hafta içinde yapılmasını ve yapılandırmacı öğretim yöntemleriyle desteklenmesini tercih ettikleri görülmüştür. Sonuç olarak, akademisyenlerin öncelikli olarak “araştırma” ve “küresel yeterlikler” olmak üzere araştırma, teknoloji kullanımı, örgütsel ve kişisel gelişim alanlarında orta ve yüksek düzeyde mesleki gelişim ihtiyaçları bulunmaktadır.

ANAHTAR KELİMELER

Akademisyenler, Profesyonel gelişim, İhtiyaç analizi, Demografik özellikler


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.2545

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.