Türkiye’de Ergenlerin Duygusal Özerkliklerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi

Aysel Esen Çoban

ÖZ

Bu çalışmada, yaş, cinsiyet ve ana-baba birliktelik durumlarının ergen özerkliğiyle ilişkisi incelenmiştir. Araştırma grubu 2879’u kız, 3163’ü erkek olmak üzere 6061 ergenden oluşmaktadır. Çalışmada veri toplamak amacı ile Duygusal Özerklik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında ANOVA ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgularda, duygusal özerklik boyutunda yaş, cinsiyet ve ana-baba birliktelik durumuna göre farklılıklar olduğu görülmektedir. Erkeklerin idealleştirmeme boyutunda, kızların da bağımsızlık boyutunda ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yaş değişkenine göre, idealleştirmeme ve bağımsızlık boyutlarında 14 ve 15 yaşındaki ergenlerin ortalamalarının 18 yaş ergenlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ana-baba birliktelik durumuna göre ise, evli olan ailelerin çocuklarının idealleştirmeme ve bağımsızlık boyutlarında daha fazla duygusal özerklik hissettikleri saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Ergenlik, ergenler, özerklik, duygusal özerklik.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.