Üniversite Öğrencilerinin İlişki İnançlarının Cinsiyet ve Romantik İlişki Yaşama Durumlarına Göre İncelenmesi

Cem Ali Gizir

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin işlevsel olmayan ilişki inançlarının cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırma grubunu Mersin Üniversitesi’nde öğrenim gören 742 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Bu çalışmada ölçme aracı olarak “İlişki İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilere yönelik inançları, cinsiyet ve romantik ilişki yaşama durumuna göre farklılık göstermiştir. Cinsiyet açısından ele alındığında, erkek öğrencilerin romantik ilişkilere yönelik inançlar arasında yer alan “Her şeyi birlikte yapmalıyız”, “Birbirimizin bütün ihtiyaçlarını karşılamalıyız” ve “Birbirimizi değiştirebilmeliyiz” inançlarına kızlara oranla daha yüksek düzeyde sahip oldukları saptanmıştır. Romantik ilişki yaşama durumu açısından incelendiğinde ise “daha önce yaşamayıp, şimdi romantik bir ilişki yaşayan” öğrenciler ile “daha önce ve şimdi romantik bir ilişki yaşayan” öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre daha yüksek düzeyde işlevsel olmayan ilişki inançlarına sahip oldukları belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Romantik ilişki, ilişki inançları, rasyonel olmayan inançlar

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.