Genel Liselerde Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği)

Murat Özdemir

ÖZ

Bu araştırmada öğretmenlerin örgütsel muhalefete ilişkin görüşleri incelenmiştir. Araştırmanın evreni, 2009-2010 öğretim yılında Ankara İli merkez ilçelerindeki 134 resmi genel lisede görev yapan 6449 öğretmenden oluşmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde ‘tabakalı örnekleme’ tekniği kullanılmış ve 381 öğretmen örnekleme alınmıştır. Örnekleme alınan öğretmenlere, araştırma kapsamında geliştirilmiş olan ‘Örgütsel Muhalefet Ölçeği-ÖMÖ’ uygulanmıştır. Araştırmada toplanan veriler, SSPSS kullanılarak aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada okullarda öğretmen muhalefetini etik dışı, hukuk dışı ve zorbaca davranışlar sergileyen yönetici tutumlarının tetiklediği saptanmıştır. Öğretmenlerin en sık sergiledikleri muhalif davranış ise doğrudan yöneticiye itiraz etmektir. Araştırmada ayrıca, yöneticilerin muhalif öğretmenleri baskı altına almaya çalıştıkları ve muhalefetin yöneticiler üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Buna karşın muhalefetin okullarda öz-denetim, demokrasi, adalet ve örgütsel yenileşme üzerinde olumlu etkilerinin olduğu saptanmıştır.  

ANAHTAR KELİMELER

Örgütsel muhalefet, haber uçurma, muhalefetin pedagojisi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.