Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algıları ve İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki

Emine Dağlı, Fatma Kalkan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışları ile öğretmenlerin öz yeterlik algıları ve iş doyumları düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmaya Hatay ili Antakya ilçesinde görev yapan ve tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 260 öğretmen katılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında Güçlendirici Liderlik Ölçeği, Öğretmen Öz Yeterlik İnanç Ölçeği, Minnesota İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerden, regresyon analizinden ve yol analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışlarının yüksek olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde öğretmenlerin öz yeterlik algıları ile iş doyumlarının da yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulguları güçlendirici liderlik davranışları, öz yeterlik ve iş doyumu arasında orta düzeyde ve pozitif yönlü ilişkilerin olduğunu ortaya koymaktadır. Güçlendirici liderlik davranışları ve öz yeterlik, iş doyumunun anlamlı bir yordayıcısıdır. Öz yeterlik, güçlendirici liderlik davranışları ve iş doyumu arasındaki ilişkide kısmi aracı etkiye sahiptir. Araştırmanın bulgularına dayalı olarak öğretmenlerin iş doyumu üzerinde önemli bir rol oynayan okul müdürlerinin güçlendirici liderlik davranışlarının bu etkiyi öğretmenlerin öz yeterliği üzerinden gerçekleştirdiği sonucuna ulaşılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Güçlendirici liderlik, Öz yeterlik, İş doyumu, İlköğretim okulu öğretmenleri, Okul müdürleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.10083

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.