Yazma Öz Yeterliği ile Yazma Becerisi Arasındaki İlişki: Bir Meta Analiz Çalışması

Arzu Atasoy

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, yazma öz yeterliği ile yazma becerisi arasındaki ilişkiyi meta analiz yoluyla incelemektir. Bu temel amaca bağlı olarak araştırmada meta analiz kapsamında yer alan çalışmaların moderatör değişkenlere göre sıklık ve yüzdelik dağılımları, yazma öz yeterliği ile yazma becerisi arasındaki ilişkinin genel etki büyüklüğü ve çalışmaların etki büyüklüklerinin moderatör değişkenlere göre gösterdiği farklılıklar incelenmiştir. Verilerin toplanması için Web of Science, Proquest, ERIC, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi, ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanlarında ve Google Scholar, Google Akademik arama motorlarında “writing self efficacy”, “self efficacy and writing”, “writing motivation”, “writing belief”, “yazma öz yeterlik”, “yazma öz yeterliği”, “yazma motivasyonu” anahtar kelimeleriyle taramalar yapılmıştır. Yapılan taramalar sonucunda 70 çalışma belirlenmiş, bu çalışmalardan seçim kriterlerine uygun olmayanlar elenmiş ve 37 çalışma, araştırmanın örneklemi olarak belirlenmiştir. Verilerin analizinde Comprehensive Meta Analysis v3.0 istatistik programından yararlanılmıştır. Araştırmada meta analiz modeli olarak serbest etkiler modeli seçilmiş ve etki büyüklüğü değerinin hesaplanmasında Fisher Z değeri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda yazma öz yeterliği ile yazma becerisi arasındaki ilişkinin genel etki büyüklüğü pozitif yönde ve orta düzeyde (0,369) bulunmuştur. Bununla birlikte yazma öz yeterliği ile yazma becerisi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların etki büyüklükleri arasında moderatör değişkenlere göre bazı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Türkçe Eğitimi, Öz Yeterlik, Yazma Öz Yeterliği, Yazma Becerisi, Meta Analiz


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2021.10024

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.